รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ธนบัตร
Narrator: Episode – ‘Ta-na-bat’.

เก้าแต้ม: กระดาษอะไรปลิวมาน่ะสีสวาด
Kao Taem: Si Sawat, what is this piece of paper that has blown over here?

สีสวาด: ใครว่ากระดาษ นี่มันธนบัตรตังหาก(ตะหาก)
Si Sawat: Who says that it is paper? On the contrary, this is a ‘Ta-na-bat’.

เก้าแต้ม: ธนบัตร ฮึ มันคืออะไรอ่ะ
Kao Taem: A ‘ta-na-bat’? Hmmmm. What is it?

วิเชียรมาศ: ธนบัตร หมายถึง บัตรที่รัฐบาลเป็นผู้ทำขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นเงินตรา คำๆ นี้เขียน ธ ธง น หนู บ ใบไม้ ไม้หันอากาศ ต เต่า แล้วก็ ร เรือ จ้ะ
Wi-chian maat: ‘Ta-na-bat’-s mean ‘Bat’-s that are issued by the government to be used as money. This word is written ‘Thor thong’, ‘Nor noo’, ‘Bor bai-mai’, ‘Mai han-aa-gat’, ‘Dtor dtao’ and followed by ‘Ror Reua’.

เก้าแต้ม: แต่ชั้น(ฉัน)เคยได้ยินคนเค้า(เขา)เรียกว่า แบงก์ นะ
Kao Taem: But I’ve heard people call it a ‘Baeng’ before, you know?!

สีสวาด: เรียกว่า ธนบัตร หรือ แบงก์ ก็ได้ ถ้าเป็นภาษาทางการเรียกว่า ธนบัตร แต่ถ้าเป็นภาษาพูดเรียกว่า แบงก์ เช่น แบงก์ยี่สิบ แบงก์ร้อย
Si Sawat: It can be called ‘Ta-na-bat’ or ‘Baeng’. In formal language, it’s called ‘Ta-na-bat’ however in colloquial language it’s called ‘Baeng’, for example a ‘Twenty Baht Baeng’ or a ‘One Hundred Baht Baeng’.

เก้าแต้ม: งั้น เลา(เรา)เอาเงินหรือธนบัตรที่เก็บได้ไปซื้อปลากินกันดีกว่า
Kao Taem: In that case, let’s take the money or ‘Ta-na-bat’ that we’ve just picked up and go buy some fish to eat.

ผู้บรรยาย: ธนบัตร หมายถึง เงินที่เป็นกระดาษมีค่า หรือราคาแตกต่างกัน ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
Narrator: A ‘Ta-na-bat’ means paper money with different value or denominations which can be used to legally settle debts.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

A ‘Ta-na-bat’ (ธนบัตร) is basically the formal word for a banknote.

A ‘Baeng’ (แบงก์) is basically the informal / colloquial word for a banknote. It is an English loanword however instead of borrowing the entire word ‘banknote’, only the first part of the word is borrowed, i.e. ‘bank’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 105: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).