รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน รูป
Narrator: Episode – ‘Roop’.

ผู้ประกาศข่าว: ปิดภาคเรียนนี้ นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พร้อมใจกันบวชเณรยี่สิบรูป
Newscaster: This coming school break, the ‘Nak rian’-s of ‘Put-ta-saat-sa-naa Wan aa-tit’ school are ready and willing to ‘Buat nayn’, twenty ‘Roop’-s.

ก้อย: พี่เก่ง ทำไมเณรเป็นรูปล่ะ ไม่ใช่คนหลอ(หรือ)
Goi: Pee Geng, why are ‘Nayn’-s (counted as) ‘Roop’-s? It’s supposed to be ‘Kon’, isn’t it?

เก่ง: ใช่ เณรเป็นคน แต่ครูสอนว่า ลักษณะนามของเณรคือ รูป
Geng: It’s true, ‘Nayn’-s are people but my teachers taught us that the classifier for ‘Nayn’ is ‘Roop’.

ก้อย: ก็เค้า(เขา)พูดถึงนักเรียน ทำไมใช้ลักษณะนามว่า รูป ล่ะ
Goi: Well, she was talking about ‘Nak rian’-s. So why should we use the classifier ‘Roop’?

เก่ง: นักเรียน ใช้ลักษณะนามว่า คน เค้า(เขา)อาจเข้าใจผิดน่ะ นักเรียนบวชเณรยี่สิบคน ไม่ใช่ยี่สิบรูป
Geng: The classifier for ‘Nak rian’ is ‘Kon’. They’ve got it wrong. (It should be) ‘Nak rian’ (to) ‘Buat nayn’ twenty ‘Kon’-s, not twenty ‘Roop’-s.

วิเชียรมาศ: ชั้นก็ได้ยินเค้าพูดว่า นักเรียนบวชเณรยี่สิบรูปจริง ๆ เหมือนกัน
Wi-chian maat: I too, heard her actually say “‘Nak rian’ (to) ‘Buat nayn’, twenty ‘Roop’-s”.

สีสวาด: เพราะเค้าคิดเลยไปว่า เมื่อบวชเป็นเณรแล้วก็ต้องใช้ลักษณะนามว่า รูป น่ะสิ ต้องบอกว่า นักเรียนยี่สิบคน เมื่อบวชเป็นเณรแล้ว จึงเป็นเณรยี่สิบรูป
Si Sawat: Well, obviously because she (must have) thought that when one ‘Buat’-s as a ‘Nayn’, the classifier to be used is ‘Roop’. She should have said “‘Nak rian’ (to) ‘Buat nayn’, twenty ‘Kon’-s”. When they have ‘Buat’-ed as ‘Nayn’-s, then they will be “‘Nayn’-s, twenty ‘Roop’-s”.

ผู้บรรยาย: เมื่อคำนามเป็น นักเรียน ใช้ลักษณะนามว่า คน เมื่อคำนามเป็น เณร ใช้ลักษณะนามว่า รูป
Narrator: When the noun is ‘Nak rian’, use the classifier ‘Kon’. When the noun is ‘Nayn’, use the classifier ‘Roop’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Nak rian’ (นักเรียน) means ‘pupil’ or ‘student’.

‘Buat nayn’ (บวชเณร) basically means ‘(to) ordain as a novice monk’. In Thai, novice monks are known as ‘Saam-ma-nayn’ (สามเณร), or just ‘Nayn’ (เณร) for short.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 134: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).