รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Forty Seven…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ญาติ – อนุญาต
Narrator: Episode – ‘Yaat’ – ‘A-nu-yaat’.

สีสวาด: วิเชียรมาศเห็นมั๊ย(ไหม) นู่นแน่ะ มีคนหิ้วชะลอม บางคนก็หิ้วตะกร้า เดินเข้ามาในบ้านคุณเก่ง ไม่รู้ว่าเป็นญาติโกโหติกาของใคร
Si Sawat: Wi-chian maat, do you see? Over there. There are people carrying ‘cha-lom’-s and some others carrying ‘dta-graa’-s to Pee Geng’s house. I don’t know whose ‘yaat-dti-goh-hoh-dti-gaa’ they are.

วิเชียรมาศ: แหม สีสวาด พูดเป็นเจ้าบทเจ้าลอนเลยนะ ญาติโกโหติกา
Wi-chian maat: Whoa Si Sawat, you’re speaking like a ‘jao-bot-jao-glon’: ‘yaat-dti-goh-hoh-dti-gaa’.

สีสวาด: ก็แน่ละสิ การพูดคำคล้องจองบางคำ มันก็ทำให้เราจำคำนั้นได้ว่าเขียนอย่างไร
Si Sawat: Of course! Speaking in rhyme on some words will make us remember how to write them.

วิเชียรมาศ: เช่นอะไรล่ะ
Wi-chian maat: For example?

สีสวาด: เช่น ญาติโกโหติกา นี่ไง ทำให้เรารู้ว่า คำว่า “ญาติ” หมายถึง ญาติพี่น้อง เขียนคำว่า ญาติ ตัว ต เต่า ต้องมีสระอิ
Si Sawat: ‘Yaat-dti-goh-hoh-dti-gaa’ itself is an example, right there. It tells us that the word ‘Yaat’, which means ‘relatives, is written ‘Yor’-‘aa’-‘dtor’- ‘sa-ra i’ and the ‘dtor’ must be written with a ‘sa-ra i’.

วิเชียรมาศ: แล้วคำว่า “อนุญาต” ล่ะ เขียนยังไง(อย่างไร)
Wi-chian maat: What about the word ‘A-nu-yaat’ then? How do we write it?

สีสวาด: คำนี้หละที่เขียนกันผิด ๆ คำว่า “อนุญาต” ตัว ต เต่า ไม่มีสระอิ
Si Sawat: This is the word that is often written wrongly. The ‘dtor’ in ‘A-nu-yaat’ must not be written with a ‘sa-ra i’.

วิเชียรมาศ: ทีนี้จำได้ละ
Wi-chian maat: I’ll remember this from here on out.

ผู้บรรยาย: คำว่า ญาติพี่น้อง: ‘ญาติ’ และ ‘อนุญาต’ ต้องเขียนให้ถูกต้อง
Narrator: The words ‘Yaat’, in ‘Yaat-pee-nong’, and ‘A-nu-yaat’ must be written correctly.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Yaat-dti-goh-hoh-dti-gaa’ (ญาติโกโหติกา), which basically means ‘relatives’, is a compound word (also called a rhyme-motivated compound) comprising the main noun ‘Yaat’, which means ‘relatives’, and rhyming elements without any meaning but are there to remind us to write the final ‘dtor’ in ‘Yaat’ with a ‘sa-ra i’.

A ‘cha-lom’ (ชะลอม) is a small cylinder shaped hand basket woven from Thai bamboo while a ‘dta-graa’ (ตะกร้า) is the typical round hand basket woven from Thai bamboo that you’ll see being used in markets and shops.

‘A-nu-yaat’ (อนุญาต) as a verb means ‘(to) allow, permit’ and as a noun it means ‘permit / consent’.

A ‘Jao-bot-jao-glon’ (เจ้าบทเจ้าลอน) is basically a person who likes to speak verse. At its widest, it conveys the sense of ‘having the heart of a poet’. Most Thais would consider themselves as ‘Jao-bot-jao-glon’-s.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Forty Seven: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).