รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Nine…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย 

Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ทำการ
Narrator: Episode – ‘Tam Gaan’.

เก้าแต้ม: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดแมวเหมียวไทยประจำปี กระผมนายเก้าแต้มเป็นผู้ดำเนินรายการคร้าบบบ (ครับ) ผมก็จะทำการอ่านคำถามให้น้องแมวงามตอบแล้วนะครับ เมื่อน้องแมวงามทำการตอบแล้ว ก็จะทำการเดินบนเวทีอีกรอบหนึ่ง ระหว่างนี้กรรมการของเราก็จะทำการให้คะแนน แล้วผมก็จะได้ทำการประกาศผลว่าใครจะได้ตำแหน่งแมวเหมียวไทยประจำปีคร้าบบบ (ครับ)
Kao Taem: Welcome, everyone, to the annual “‘Thai Maew Mieow’ Cat Competition”. I am Kao Taem, the master of ceremonies of this show. I will now ‘be doing a reading out’ of the questions to the little beauties for them to answer, OK?! Once the little beauties are done ‘doing the answering’, they will ‘be doing the walking’ across the stage one more time during which time the members of our committee will ‘be doing the awarding’ of points. I will then be in a position to ‘be doing the announcing’ of the results of who (which cat) will be crowned the ‘Thai Maew Mieow’ of the year.

สีสวาด: คำว่า ทำการ ของนายนี่รกหูจริง ๆ ตัดออกได้ไหมจ๊ะ
Si Sawat: Your use of the word ‘tam gaan’ really gets on my nerves. Can you please leave it out?

เก้าแต้ม: ตัดก็ได้ ผมก็จะอ่านคำถามให้น้องแมวงามตอบนะครับ เมื่อน้องแมวงามตอบแล้วก็จะเดินเวทีอีกรอบหนึ่ง ระหว่างนี้กรรมการของเราก็จะให้คะแนน แล้วผมก็จะประกาศผลว่าใครจะได้ตำแหน่งแมวเหมียวไทยประจำปี
Kao Taem: I can leave it out, sure. I will read out the questions to the little beauties for them to answer. Once the little beauties are done answering, they will walk across the stage one more time during which time the members of our committee will award points. Then I will announce the results of who (which cat) will be crowned the ‘Thai Maew Mieow’ of the year.

สีสวาด: อ๋า อย่างนี้ค่อยใช้ได้หน่อย
Si Sawat: Ah, now that sounds just fine.

ผู้บรรยาย: ทำการ คำว่าทำการเป็นคำฟุ่มเฟือย ถ้าไม่ใช้จะทำให้ข้อความกะทัดรัดชัดเจน
Narrator: ‘Tam gaan’, the word ‘tam gaan’ is verbose. If you don’t use it, then what you want to say will be more succinct and clear.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

Comments…

‘Tam’ (ทำ) basically means ‘(to) do or to make’ and one of the meanings of ‘gaan’ (การ) is ‘work / matter / affair’. So ‘tam gaan’ (ทำการ) can literally mean ‘(to) do work’ [or simply ‘(to) work’] or ‘working’. It should be noted that in Thai grammar, ‘gaan’ (การ) can function as a nominalizer. This means that when it is put in front of a verb (usually an action verb), it will turn the verb into a noun. Take for example the word ‘aan’ (อ่าน) which means ‘(to) read’. ‘Gaan aan’ (การอ่าน) would basically mean ‘reading’ (a gerund).

‘Maew’ (แมว) means ‘(a) cat’ whereas ‘mieow’ (เหมียว) means ‘(the) crying sounds made by a cat’. ‘Maew Mieow’ (แมวเหมียว) however is not a compound noun with any specific meaning. Thais usually say this as a cute way of referring to a cat. A close English equivalent would be ‘kitty’ (used in an informal sense to refer to a cat or kitten).

‘Rok hoo’ (รกหู) is the shortened form of ‘rok hoo rok dtaa’ (รกหูรกตา) meaning ‘(a sight and/or sound that is) irritating or annoying’.

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Nine: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Nine: Vocabulary

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Tod Daniels (Guest Writer on WLT) and Ning Woolerton. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).