รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Twenty…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน การเขียนคำว่า เรือ
Narrator: Episode – Writing the word ‘reua’.

น้องก้อย: เรือน้อย ๆ เรือน้อย ๆ ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่อง พี่เก่ง คำว่า เรือ เขียนยังไง (อย่างไร) คะ
Nong Goy: Little boat, little boat, goes ‘dtup bpong’ ‘dtup bpong’. Pee Geng, how do I write the word ‘reua’.

เก่ง: ก็ รอ เอือ เรือ น่ะซี่ (สิ)
Geng: Hmm, it’s ‘ror’ ‘eua’ ‘reua’.

น้องก้อย: เขียนเสร็จแล้วค่ะ เก่งมั้ย (ไหม) ๆ
Nong Goy: Done! Aren’t I smart? Aren’t I smart?

เก่ง: ไม่ใช่ เขียนสระ เ ก่อน แล้วก็ ร เรือ, สระ ื, อ อ่าง
Geng: Oh no! You should write the vowel เ first, then the ร in ‘reua’, followed by the vowel ื and finally the อ in ‘aang’.

น้องก้อย: ก็เมื่อกี๊ (เมื่อกี้) พี่เก่งบอกว่า รอ เอือ เรือ
Nong Goy: Well, just now you said ‘ror’ ‘eua’ ‘reua’.

เก่ง: นั่นน่ะ พี่สะกดให้ฟังต่างหาก เวลาเขียนต้องวางสระพยัญชนะให้ถูกที่
Geng: That there…I was just ‘spelling for “listening” (reading)’. When you actually write out the word, you must ensure that the vowels and consonants are written in the correct places.

น้องก้อย: ค่ะ ขอบคุณพี่เก่งมากค่ะ ก้อยจะได้จำไว้ไปบอกเพื่อน ๆ ด้วย
Nong Goy: OK. Thanks a lot, Pee Geng. I’ll remember it and I’ll tell my friends too.

ผู้บรรยาย: รอ เอือ เรือ สอ เอือ เสือ เวลาเขียนต้องวางสระพยัญชนะให้ถูกที่
Narrator: ‘Ror’ ‘eua’ ‘reua’, ‘sor’ ‘eua’ ‘seua’. When you actually write out the word, you must ensure that the vowels and consonants are written in the correct places.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

It is interesting to note that there is no entry for ตุ๊บป่อง (‘dtup bpong’) in the Royal Society Dictionary. ตุ๊บป่อง (‘dtup bpong’) is an onomatopoeic word basically meaning ‘(to) (bob) up and down in the water’.

There appears to be two ‘ways’ of spelling out Thai words in Thai: (1) ‘spelling for reading’ (อ่านสะกดคำ); and (2) ‘spelling for writing’ (เขียนสะกดคำ).

‘Spelling for reading’ (อ่านสะกดคำ) means to sound out words in this order: starting with the sound of the initial consonant, followed by the sound of the vowel (as a whole), the final (‘spelling’) consonant and the tone. This method of ‘spelling’ teaches how a word is supposed to be read out. Geng’s initial spelling of the word ‘reua’ (เรือ) above (‘ror’ ‘eua’ ‘reua’) is an example of ‘spelling for reading’.

‘Spelling for writing’ (เขียนสะกดคำ) on the other hand, emphasizes the form of consonants and each constituent part of vowels to teach how a word is supposed to be written out. Geng’s subsequent spelling of the word ‘reua’ (เรือ) above [write the vowel เ first, then the ร in ‘reua’ (เรือ), followed by the vowel ื and finally the อ in ‘aang’ (อ่าง)] is an example of ‘spelling for writing’.

In the lower levels (Primary 1 – 2) of Thai schools, teachers tend to emphasize more on ‘spelling for reading’ (อ่านสะกดคำ) so that pupils are taught how to read correctly while in the higher levels (Primary 3 and above), the emphasis is more on ‘spelling for writing’ so that pupils are taught how to write correctly. The recent problem of Thai school children not being able to read properly has been blamed on teachers not following the abovementioned traditional approach and using ‘hybrid’ methods that do not teach children how to read words correctly.

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Twenty: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Twenty: Vocabulary

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).