A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Tag: Learn Thai language (page 1 of 32)

Cat Cartoons Episode 101: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กุฏิ
Narrator: Episode – ‘Gu-dti’.

สีสวาด: นานๆ มาเดินเล่นในวัดที รู้สึกสบายใจดีนะ
Si Sawat: It’s been quite a while since I’ve been here, so I feel happy and glad that I’m here now taking a leisurely walk around the temple.

วิเชียรมาศ: อื้ม ชั้น(ฉัน)ก็รู้สึกเหมือนกันเลย
Wi-chian maat: Yup, I feel the exact same way.

วิเชียรมาศ: พระท่านขยันจัง กวาดวัดสะอาดเชียว สีสวาดดูบ้านหลังเล็กๆ นี้สิ น่ารักดีน้า(นะ) เป็นบ้านของใครหลอ(หรือ) มีตั้งหลายหลังแน่ะ
Wi-chian maat: The monks are very hardworking, sweeping the temple so clean. Si Sawat, look at these little houses. There’re really quaint. Whose houses are they? There’re so many of them.

สีสวาด: อ๋อ เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรน่ะ ที่อาศัยของพระเณรเค้า(เขา)ไม่เรียกว่าบ้านหรอก เค้า(เขา)เรียกว่า กุฏิ
Si Sawat: Ah! They’re the living quarters of the monks and novice monks. The place where monks and novice monks stay are not called houses but ‘Gu-dti’ instead.

ผู้บรรยาย: กุฏิ เขียน ก ไก่ สระอุ ฏ ปฏัก สระอิ คือ เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่ นิยมอ่านว่า กุ–ติ
Narrator: ‘Gu-dti’: spelled ‘Gor-gai’, ‘Sa-ra u’, ‘Dtor bpa-dtak’, and ‘Sa-ra i’, is a house or building for monks and novice monks to stay in, and the favored way of reading it is as ‘Gu-dti’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 101: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Andrew Biggs (Thai Memories): Expensive

Andrew Biggs

I needed a new door for my bathroom, so I walked down to the end of my soi where there is a giant wood factory.

Yes, I know; I choose the most salubrious of neighborhoods. Making my way through piles of woodchips and sleeping underpaid Cambodian labor, I met the owner who showed me a catalogue. I picked one door at a price of 2,500 Baht.

This is where the story should have ended, only to be filed away for eternity in that folder of life’s forgotten chores, except for one thing.

I opened my big mouth.

When I returned home, waiting outside my house was my old friend Daeng and his sour-faced wife.

“How much are you paying for the door?” he asked when I told him where I’d just been.

“2,500 Baht,” I answered.

Daeng’s eyes widened, then darkened. His face contorted.

Paenggggggg!” (แพง) he exclaimed.

“Kha” (ค่ะ), his wife reiterated. “Paenggggggg.

Thailand is one of the cheapest countries on earth. Food is cheap. Cabs are cheap.

Dental work? Cosmetic surgery? We’re a hub. On any given day the wards of Bamrungrat are littered with the world’s foreign princes and princesses desperate to reverse the onslaught of inbreeding.

We had a slight economic blip recently when the basic wage for Bangkok workers rose — rose — to the equivalent of just under 10 American dollars per 12 hours of work.

Despite all this, the locals remain convinced that every purchase they ever make is expensive.

Nothing gets a lower-middle class Thai more excited than hearing that something is expensive, and Daeng is definitely lower-middle class. I suspect that by marrying what’s-her-name, he managed to drag her up to that social rung as well.

The word for “expensive” in Thai is paeng, which rhymes with gang (or bang, come of think of it). Normally a Thai is very polite when speaking. The Chinese may spit and talk at decibel levels found around Suvarnabhumi, but the Thais are way more civilized.

Put a price tag in front of them, however, and watch them gasp. Wide-eyed. Open mouthed.

Paenggggggg!”

Daeng doesn’t get very excited over much, nor his wife whose mouth is a permanent upside-down U shape, except when hubby asks the price of something.

Daeng leant forward and tapped my knee. “My cousin has a wood factory,” he said. “He can sell you a cheaper door. We can go visit him. Just have a look. You don’t have to buy.”

“No really, it’s –“

“I’ll be around at 10 am tomorrow,” he said.

The next day he was on time, arriving at 11 am with his wife in sullen tow.

“We’ll take your car,” he announced, as if he had a say in it. Out on Srinakharin Road, Daeng said: “Take the expressway.”

“To … where?”

“Nonthaburi.”

“Nonthaburi!??!”

“It’s Saturday. The traffic won’t be that bad.”

Daeng’s life has been a series of serious miscalculations, starting with his betrothal, and passing through numerous odd jobs. He fixed air conditioners; then he had his own van for hire business. Each new enterprise lasted no more than a year – was it because his wife kept answering the phones?

Another of his serious miscalculations was the traffic to Nonthaburi that Saturday morning.

With half my gas tank spent we arrived at Bang Khu Rat, Nonthaburi, around 1 pm. Lunchtime, as Daeng’s wife kept reminding us, repeating “hew” (หิว) throughout the journey.

I foolishly asked what she wanted to eat, and she replied duck, so another half an hour was spent circling Nonthaburi looking for a duck restaurant.

Amazingly we found one, where Daeng’s wife ordered the most expensive duck on the menu while Daeng ordered a few bottles of Heineken. I was driving, I announced, so I ordered an orange juice, resting the glass on the chair beside me and my hip flask.

Not even a spiked orange juice could quell the resentment of having to spend an hour at Nonthaburi’s Most Expensive Duck Restaurant, the cuisine not even being able to upend the upside-down U on the wife’s face.

When the bill came, I paid for it, as a show of thanks for Daeng going out of his way to take me out of my way.

Then, in the restaurant carpark, an unforeseen event.

Blame it on the idiot carpark attendant with the whistle. Blame it on my short temper for being on the wrong side of Bangkok without dark glasses and a fake beard. As I reversed out of my space, I clipped the side of a pick-up truck parked next door.

“Oo-ee!” (โอ๊ย) cried Daeng’s wife from the back seat, as the upended U morphed into an O.

The dent was tiny and almost unrecognizable, and would probably cost about 2,000 Baht to fix according to the vehicle’s owner. I handed over 2,000 Baht to end it right there.

What a mistake that was.

Paeng,” hissed Daeng as we got back in the car.

“Kha!” his wife added. “Paenggggggg!

It was a small price to pay for the dent but I was howled down by Daeng while his wife gave me the evil eye. What hope did I have against a millennium-old culture that screeches paeng at the mere sight of a price tag?

Soon we arrived at Daeng’s cousin’s wood factory, way smaller than the one at the end of my soi.

Daeng’s cousin, Ko, showed me his scant collection of wooden doors – they were hideous, dear reader, all woodchip and plastic.

I stood there, flanked by eager Ko and Daeng, nodding and praising the beauty of a pink fake-wooden door resting in cobwebs against the back of his mini-factory, in some godforsaken soi in the backstreets of Nonthaburi.

“Special price for you,” Ko announced. “2,300 Baht!”

“How about a discount?” Daeng asked. “Andrew’s been my good friend for five years, ever since I got out of Bang Kwang.”

Ko rubbed his chin. “Okay! Two thousand baht!”

“Can you install it for me too?” I asked, and Ko said of course he could, for a small fee.

I said okay. There was no other way to answer without all of us losing face.

The next day some worker who spoke broken Thai turned up with a door, the type one would normally see in brothels and gas station bathrooms. He managed to get the door on some hinges and, if you lifted it slightly as you slammed it shut, it stayed closed.

Ko added an extra 300 Baht for the installation and travel costs. When I calculated everything, including my own gas and toll fees (300 Baht), the duck lunch (1,200 Baht) and the crash (2,000), that door cost me 5,800 Baht.

Paenggggggg.

Daeng disappeared after that, as lower-middle class friends do, and turned up the following year with a new business transporting Japanese tourists to golf courses.

He had ditched his wife, too. He had a new one now; a younger hairdresser who was much prettier than the first, though just as dour and perhaps more demanding.

“I remember that door,” said Daeng proudly as he settled into his second Heineken. He turned to his new wife. “I saved Andrew a lot of money on that door. At first he was going to buy one for way too much – three thousand? Four thousand?“

The new wife gasped.

Paenggggg,” she announced.

“But in the end I helped him out. Took him to my cousin who only charged him one or two thousand. Right Andrew?”

“Right,” I said.

Daeng peered at the door a little more closely. “It looks different. Did you paint it?”

Paenggggg,” repeated his wife, in case I didn’t hear her the first time.

I never told Daeng the truth; that the week after we visited Ko I walked down to the end of my soi and ordered a teak door from the local factory. It cost me 3,000 Baht, including installation, which means in the space of a month I’d outlayed 8,800 for a door.

But that is the price I paid for opening my big mouth.

I did learn a valuable lesson about living in Thailand; when a Thai asks you how much you paid for something, just halve what you really paid and tell them that.
It doesn’t have any effect. It’s still paengggg.

Share Button

Cat Cartoons Episode One Hundred: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

ผู้บรรยาย: ตอน คำที่ใช้ ขิงก็ราข่าก็แรง
Narrator: Episode – ‘[]’

เก่ง: วันเนียะ(นี้อ่ะ)ข้างบ้านเค้า(เขา)ทะเลาะกัน พ่อบอกว่า พอกันทั้งคู่ ขิงก็ราข่าก็แรง
Geng: Today, our neighbors got into a fight. Dad said that both parties were the same: ‘King gor raa, kaa gor raeng’.

ก้อย: เค้า(เขา)ทะเลาะเรื่องอะไรล่ะ
Goi: What were they fighting about?

เก่ง: ก็แค่กิ่งไม้บ้านนึง(หนึ่ง)ล้ำเข้าไปอีกบ้านนึง(หนึ่ง)
Geng: It was about the tree branch of one house encroaching onto the land of another house.

ก้อย: แล้วยังไงล่ะ
Goi: So what of it?

เก่ง: บ้านที่กิ่งไม้ล้ำเข้าไปบอกว่า ถ้าไม่ตัด เดี๋ยวเค้า(เขา)จะตัดเอง เจ้าของต้นไม้เค้า(เขา)บอกว่า ก็ลองตัดซี่(สิ) มีเรื่องแน่
Geng: The owner of the land that the branch encroached on, said that if it is not cut, then he will cut it himself. The owner of the tree said to go ahead and try and cut it. There’ll be hell to pay!

ก้อย: ต้นไม้ของเค้า(เขา) เค้า(เขา)ก็ต้องตัดไม่ให้ไปรกบ้านคนอื่นสิ
Goi: It’s his tree. He must cut it (the branch) and not let it mess up other people’s houses.

เก่ง: เออ เฮอะๆ (เสียงหัวเราะ) ใช่ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมพูดกันดีๆ จะต่อยกัน เห็นคนแถวเนียะ(นี้อ่ะ)ออกมาดูกันเต็มเลย แต่ไม่เห็นใครห้ามซัก(สัก)คน
Geng: Tee hee (sound of laughter)! Indeed! Both parties were not willing to talk nicely and wanted to get into a fist fight. The people around here came out and formed a big crowd to watch but I didn’t see anyone trying to stop or beak up the fight.

ก้อย: มิน่าหล่ะ พ่อถึงบอกว่า ขิงก็ราข่าก็แรง
Goi: It’s no wonder that Dad said, ‘King gor raa, kaa gor raeng’.

เก่ง: ก็นั่นน่ะซี(สิ) อารมณ์ร้อนทั้งคู่ แย่จัง โลกร้อน ผู้ใหญ่ก็เลยใจร้อน
Geng: That’s just it! There were heated emotions on both sides. It was terrible! The world is heating up (global warming), so grown-ups are getting really heated up (angry).

ก้อย: พี่เก่ง อย่าว่าผู้ใหญ่ ไม่ดีนะ
Goi: Pee Geng. Don’t criticize grown-ups! It’s not good, OK?!

ผู้บรรยาย: ขิงก็ราข่าก็แรง เป็นสำนวนหมายถึง ร้ายพอกัน หรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กัน
Narrator: ‘King gor raa, kaa gor raeng’ is a saying which means that both parties are equally belligerent or neither party is willing to back down nor give way.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode One Hundred: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Andrew Biggs (Thai Memories): Adjectives

Andrew Biggs

Wendy’s gaze was steely and determined.

“You need to cut down on your use of adjectives,” she said, looking in this direction with eyebrows arched. “It’s lazy writing.”

Surely, she’s not referring to …? Oh God. She is.

Last weekend your columnist attended a writer’s workshop in Bangkok where my overuse of adjectives was laid bare before a group of aspiring writers. Now it’s understood how it feels to walk naked down Silom Road.

“Not only that, when you write in first person as you do, Andrew, try writing without using the words ‘I’ and ‘me’,” Wendy continued, unabashed. “It makes you a much better writer.”

A much better writer? The humiliation of it all.

Such criticism may be a little hard for you to believe, considering the grammatically-faultless second-to-none writing style found here on an unrelenting weekly basis. But the fact so many adjectives and adjectival phrases can be crammed into a single sentence like the one you just read – “grammatically-faultless”, “second-to-none”, “unrelenting” – does show my writing is in desperate need of a tune-up.

Thus your faithful and diligent correspondent spent an enjoyable weekend at the chic inner-city Siam@Siam Hotel … no, no, wait a minute, stop right there. Can I start that again without all the adjectives?

Thus your correspondent spent a weekend at a hotel being told he needed to cut down on his flagrant use of adjectives. Not completely annihilate them, mind you (an occasional “flagrant” is fine) but cut them down all the same.

Such were the sage words from Wendy, a New York Times bestselling author, whose advice was as valuable as it was cutting — at least when it came to adjectives. It was an exhilarating weekend, in which ten aspiring writers undertook various writing exercises. All the while, Wendy hovered like the Angel of Semantic Death, ready to cut a swathe through any adjectives that thought to cluster in her path.

How dare she! Imagine a world without adjectives … but indeed, this is the world where the best writers exist.

There was a time, a few decades ago, when my writing was indeed slim and dry. Over the years something changed, and the blame must be placed squarely on Thailand’s shoulders.

Like so many other elite Bangkok Post columnists, (“Ditch the ‘elite’!” Wendy would surely chastise upon hearing that) it was assumed my writing was perfect with no possible room for improvement. Hemingway, Salinger, Biggs … these names roll off the tongue with frightening ease.

Just kidding … there’s no delusional thought going on here. It’s like mentioning Gershwin, Bacharach and Billy Ray Cyrus in the same breath. The writing in this column is far removed from Ernest or J.D. since they knew the magic rule of “showing” rather than “telling”.

That was common knowledge to a former newspaper reporter like myself. So what happened? Where did those wheelbarrows of descriptive words that litter the construction site of my literary output come from?

There was never an opportunity to explain to Wendy that it’s a cultural thing, a direct result of living in the Land Of Smiles for two decades.

The Thai language is far more ingratiating than English. Translation work falls onto my desk regularly, such as invitations to events or advertising copy. Take this gold-embossed invitation card that had to be translated into English exactly three days before going to Wendy’s writer’s retreat, which in Thai went something like this:

“It would be the greatest honor bestowed upon us, and indeed would increase the dignity of our prestigious event, if you could graciously sacrifice your precious time to attend the auspicious grand opening of our new branch on Asoke Road this Monday, January 30th, 2011, the Year of the Rabbit. If you assent, which would be our greatest happiness, please inform Khun Art on the following telephone number (cell phone)” 08-xxx-xxxx.”

Tears well up in both eyes just reading this. It works beautifully in Thai; it is majestic and deferential and gives the recipient a warm tingle in his loins. This is the way the Thai language is; over-polite and unashamedly setting out to flatter the recipient.

The Thai culture, too, is all about prostrating yourself before those in a higher place than you, whether it be because of age, knowledge, or in the case of politicians, how much public money they’ve siphoned off into their private bank accounts to fund their gold Mercedes and Khao Yai holiday home.

The language reflects this. And adjectives are like strong kneecaps – helping you get into the prostrate position with ease.

This is evident in newspaper ads for condo complexes, the likes of which we discussed last week in this column. “Experience the pristine tranquility of idyllic living beside a peaceful sky-blue lake as you awaken joyously in your glamorous, fashionable condo.” It works fine in the Thai translation but in English that sentence needs to go on Atkins, and fast.

Back when Siam Paragon first opened its doors this shopping mall described itself on ubiquitous billboards as “The Glorious Phenomenon!” Besides being a great lesson in tautology, describing a shopping mall in such a way is just a leeeetle over the top, wouldn’t you say? It is indeed a lovely place, and phenomena do exist there from time to time, like the idiots who stood in line for hours to buy doughnuts.

My first visit there ended up with getting lost and having to ask a toothy security guard for the exit; he flashed those teeth with his Isan smile, shrugged his shoulders and said “Mai roo” (ไม่รู้). There’s nothing glorious about that situation (unless you’re a dentist looking for new patients) and the only phenomenon was the absence of exit signs.

Despite all this, “The Glorious Phenomenon!” does work within the context of Thai. It’s beyond imagining how many kittens Wendy would give birth to if she were fluent in the language, but she is right. Good writing in English requires adjectival sacrifice. Thus when faced with a paragraph so plump with padding it reminds me of seating at a Weight Watchers Anonymous meeting, out comes the axe.

“You are invited to attend the grand opening of our new branch on Asoke Road this Monday, January 30th. RSVP 08-xxx-xxxx.” Such was the translation sent back to Khun Art.

Khun Art’s mouth dropped to the floor. “This is a joke, right?” she said, letting out a nervous giggle over the phone. “You can’t write like that in Thailand!” It took 15 minutes to explain that it wasn’t a joke, and that while in Thai such language as in the original is fine, in English it was richer than a slice of banoffi pie at Anna’s Café.

So you can see that the “kill the adjective” stance taken by Wendy is still inherent and deep down within your columnist. But Wendy … dear, dear Wendy … this is Thailand! We love adjectives! Local copy writers are not aspiring to literary greatness – they just want to sell condos!

Oh, nearly forgot … this first person narrative business.

Wendy claims that dispensing with “I” and “me” in first-person narratives such as this column makes the reader feel closer to the action, and closer to the writer himself.

It’s not evident how close you wish to get, dear reader, but did you notice? For the first time ever, this entire column was written without my using a single “I” or “me”.

I am very proud of myself. Damn! Foiled by this final paragraph!

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Nine: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน โป๊ะไฟ – โป๊ะดักปลาทะเล
Narrator: Episode – ‘Bpo fai’ – ‘Bpo dak bplaa ta-lay’.

สีสวาด: เก้าแต้ม! ลงมาจากโต๊ะเดี่ยว(เดี๋ยว)นี้นะ ระวังจะทำโป๊ะแตกล่ะ
Si Sawat: Kao Team! Get down from the table this instant! And be careful not to break the ‘Bpo’.

เก้าแต้ม: โป๊ะอะไรอ่ะ ไม่เห็นมีซัก(สัก)หน่อย
Kao Taem: What ‘Bpo’ are you talking about?! I don’t see any ‘Bpo’ anywhere around here.

สีสวาด: ก็เป้าไฟที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นไง
Si Sawat: It’s the light covering that’s on the table!

เก้าแต้ม: เนี่ยะ(นี่อ่ะ)หลอ(หรือ)โป๊ะ ไม่เห็นเหมือนโป๊ะที่เค้า(เขา)เอาไว้ดักปลาในทะเลเลย
Kao Taem: You call this a ‘Bpo’? It doesn’t look like the ‘Bpo’ that people use to trap fish in the sea at all.

วิเชียรมาศ: แหม ทำเป็นเก่ง ของง่ายๆ ใกล้ตัวไม่รู้จัก ไปรู้จักของที่อยู่ไกลตัวที่ทะเลโน่น
Wi-chian maat: Wow! What a show-off! You don’t know the simple things that are around us but you know the thing that’s far away in yonder sea.

เก้าแต้ม: สีสวาด ช่วยบอกหน่อยซี่(สิ) ไหนๆ โป๊ะไฟอยู่ไหน
Kao Taem: Si Sawat! Pray tell! Where is this ‘Bpo fai’ you’ve been talking about?

สีสวาด: ที่ครอบหลอดไฟนี่แหละ เค้า(เขา)เอาไว้บังแสงไฟไม่ให้กระจายออกไป
Si Sawat: It’s the covering for the light bulb. People use it to shade light and not let it diffuse.

เก้าแต้ม: โธ่เอ๊ย เห็นอยู่ทุกวันไม่ยักกะรู้จัก
Kao Taem: Sheesh! I see it everyday and I don’t even know what it is.

วิเชียรมาศ: แล้วที่รู้ว่ารู้จักล่ะ มันคืออะไร
Wi-chian maat: Well, what about the thing that you DO know?! What is it?

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)รู้จักแต่โป๊ะดักปลาในทะเล เค้า(เขา)เอาเสาไม้มาปักๆ เพื่อดักจับปลาที่ว่ายเข้าไป
Kao Taem: I only know the ‘Bpo dak bplaa’ in the sea. People drive stakes into the seabed to form a trap to catch the fish that swim into it.

วิเชียรมาศ: โอ้ย อธิบายอะไรก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจเลย โป๊ะดักปลามันมีรูปร่างหน้าตายังไง(อย่างไร)
Wi-chian maat: Geesh! What kind of explanation is that? I don’t get it at all! What does a ‘Bpo dak bplaa’ look like?

ผู้บรรยาย: โป๊ะดักปลา ทำด้วยเสาไม้ปักเป็นวง มีประตูตรงกลาง สองข้างทางเข้าใช้ไม้ปักเรียงกันออกไปเพื่อให้ปลาว่ายเข้ามาในโป๊ะ โป๊ะไฟ คือ ที่ครอบตะเกียงหรือหลอดไฟเพื่อบังลมหรือบังคับแสงไฟ
Narrator: A ‘Bpo dak bplaa’ is formed by using wooden stakes to form a circle, with a doorway in the middle. Stakes are driven in in rows along both sides of the entrance to force the fish to swim into the ‘Bpo’. A ‘Bpo fai’ is a covering for a lantern or light bulb to shade or channel the light.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

A ‘Bpo dak bplaa’ (โป๊ะดักปลา) is basically a stake trap used for fishing.

A ‘Bpo fai’ (โป๊ะไฟ) is basically a lampshade.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Nine: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Eight: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน แกะ – แกละ
Narrator: Episode – ‘Gae’ – ‘Glae’.

สีสวาด: นี่พวกเรา มาเล่นตบแผละต่อคำกันมั้ย(ไหม) เอ้าฟังนะ ตบแผละ ตบแผละ ตบแผละ เสียงดังเปาะแปะ เปาะแปะ เรามาเล่นทายกัน เรามาเล่นทายกัน เด็กชายคนนั้นชอบไว้ผม…
Si Sawat: Hey you guys! Shall we play ‘Dtop plae’ and complete the sentence? Right, listen up! “‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. The sound ‘Bpor-bpae’, ‘Bpor-bpae’ rings out. Let’s play a guessing game. Let’s play a guessing game. That boy loves wearing a ‘Pom…’”

วิเชียรมาศ: ผมแกละ
Wi-chian maat: ‘Pom glae’.

สีสวาด: เธอเก่งมาก คิดได้เร็วจัง
Si Sawat: You’re brilliant! You answered very quickly.

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)ก็จะตอบหยั่งงั้น(อย่างนั้น)เหมือนกัน แต่วิเชียรมาศชิงตอบเซี้ยะ(เสีย)ก่อน เลยตอบไม่ทัน
Kao Taem: I was about to give the same answer, but Wi-chian maat beat me to it by answering first. I couldn’t respond in time.

สีสวาด: อ้าว แก้ตัวใหม่ก็แล้วกัน ตบแผละ ตบแผละ ตบแผละ เสียงดังเปาะแปะ เปาะแปะ เรามาเล่นทายกัน เรามาเล่นทายกัน เด็กชายคนนั้นเค้า(เขา)ชอบเลี้ยง…
Si Sawat: Alrighty then! Here’s your chance to redeem yourself. “‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. ‘Dtop plae’. The sound ‘Bpor-bpae’, ‘Bpor-bpae’ rings out. Let’s play a guessing game. Let’s play a guessing game. That boy loves taking care of…’”

เก้าแต้ม: แกะ! ไชโย! ชั้น(ฉัน)ตอบได้แล้ว เด็กเลี้ยงแกะไง
Kao Taem: Gae! Hooray! I’ve answered it! It’s ‘Dek liang gae’, of course.

สีสวาด: นั่นสิ เก้าแต้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะรึเปล่า
Si Sawat: That’s it! Kao Taem is a ‘Dek liang gae’, right?

วิเชียรมาศ: ใช่ เก้าแต้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
Wi-chian maat: Right! Kao Team IS a ‘Dek liang gae’!

เก้าแต้ม: เปล่านี่ ชั้น(ฉัน)ไม่เคยเลี้ยงแกะเลยซัก(สัก)ตัวเดียว
Kao Taem: No, I’m not! I’ve never taken care of sheep before, not even one!

สีสวาด: เด็กเลี้ยงแกะนั่นหมายถึง คนที่พูดโกหก และไม่มีคนเชื่อ เป็นสำนวนเปรียบเทียบ
Si Sawat: ‘Dek liang gae’ means ‘(a) person who lies and no one believes a word he / she says’. It’s an idiom of comparison.

เก้าแต้ม: โอ๊ย ชั้น(ฉัน)ไม่เป็นหรอก เด็กเลี้ยงแกะอะไรนั่นน่ะ
Kao Taem: Hey! I’m NOT one of those whatchamacallit ‘Dek liang gae’, OK?!

ผู้บรรยาย: ผมแกละ หมายถึง ผมของเด็กผู้ชายที่มัดไว้เป็นกระจุกตรงแง่ศีรษะ เด็กเลี้ยงแกะเป็นสำนวน หมายถึง คนที่พูดโกหกหลอกลวงจนไม่มีคนเชื่อ
Narrator: ‘Pom glae’ means ‘(the) hair of a boy worn as a topknot, the type with twin tufts on both sides of the forehead’. ‘Dek liang gae’ is an idiom, meaning ‘(a) person who lies and deceives so much so that no one believes a word he / she says’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Dtop plae’ (ตบแผละ) is a type of children’s game with two children using their hands to pat each other’s hands and knees (see: จ๊ะทิงจา Ja Ting Ja).

‘Topknots’, or ‘Juk’ (จุก), as they are called in Thai, are basically little tufts of hair grown in the middle of the otherwise completely shaven head of Thai children. There is a centuries-old belief which still persists today, especially in the provinces, that a young child who is often feverish or chronically sick, or even accident-prone, can be cured by growing a topknot. There are various styles of topknot.

Thai Cat Cartoons

(Sources: Thai Ways by Denis Segaller and พิธีโกนจุก)

‘Dek liang gae’ (เด็กเลี้ยงแกะ) literally means ‘(a) shepherd’. ‘Dek liang gae’ (เด็กเลี้ยงแกะ) also refers to a comparative idiom, based on ‘The Boy Who Cried Wolf’, one of Aesop’s Fables.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Eight: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Seven: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน สระแปลงรูป
Narrator: Episode – Vowels that Change Form.

เก่ง: วันเนี้ยะ(นี้อ่ะ) ที่ห้องเรียนของพี่เค้า(เขา)เล่นทายปัญหาเสียงสระกัน น้องก้อยอยากเล่นมั้ย(ไหม)
Geng: Today, my classmates and I played a vowel sound problem solving game in our class. Do you want to play one too?

ก้อย: ไม่รู้ว่าน้องจะตอบได้มั้ย(ไหม) เอ้า ลองก็ได้
Goi: I don’t know if I’ll be any good at it. All right! Let’s give it a try!

เก่ง: เด็กดี มาซิ(สิ)มาซี(สิ) มาทายสระกัน คำว่า ‘เด็ก’ ออกเสียงสระอะไร คำว่า ‘เด็ก’ ออกเสียงสระอะไร ถ้าใครตอบได้ ยกมือตอบเลย
Geng: Good kid! Come! Come! Let’s guess which vowel it is! What is the vowel sound in the word ‘Dek’? What is the vowel sound in the word ‘Dek’? If anyone can answer this question, raise your hand and answer it.

ก้อย: ก็ สระเอะ ไง ก้อยเรียนมาแล้วว่า สระเอะ ถ้ามีตัวสะกด สระอะ จะเปลี่ยนรูปกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็น ไม้ไต่คู้ ไง
Goi: Well, it’s the vowel ‘e’, of course. I’ve learned that if there is a final consonant, then the vowel ‘e’ changes form: it’ll jump and stay up on top as a ‘Mai dtai koo’.

เก่ง: ถูกต้อง ฟังปัญหาต่อไปนะ เด็กดี มาซิ(สิ)มาซี(สิ) มาทายสระกัน คำว่า ‘แข็ง’ ออกเสียงสระอะไร คำว่า ‘แข็ง’ ออกเสียงสระอะไร ถ้าใครตอบได้ ยกมือตอบเลย
Geng: Correct! Listen to the next question, OK?! Good kid! Come! Come! Let’s guess which vowel it is! What is the vowel sound in the word ‘Kaeng’? What is the vowel sound in the word ‘Kaeng’? If anyone can answer this question, raise your hand and answer it.

ก้อย: อ๋อ ง่ายนิดเดียว ก็ สระแอะ ไง เจ้า สระอะ แผลงฤทธิ์กระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็น ไม้ไต่คู้ เหมือน สระเอะ นั่นแหละ
Goi: Ah! That’s very easy! That’d be the vowel ‘ae’. The vowel ‘a’ transforms: it’ll jump and stay up on top as a ‘Mai dtai koo’, in the same way as in the case of the vowel ‘e’.

เก่ง: เฮอะ เฮ่ออ(เสียงหัวเราะ) น้องของพี่เก่งจริงจริ๊ง
Geng: Heh! Heh! My little sister is brilliant!

ผู้บรรยาย: คำที่ใช้ สระเอะ และ สระแอะ เมื่อมีตัวสะกด รูป สระอะ จะเปลี่ยนเป็น ไม้ไต่คู้
Narrator: In words with the vowel ‘e’ or ‘ae’, when there is a final consonant, the vowel ‘a’ will change its form and become a ‘Mai dtai koo’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Seven: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Six: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน พักผ่อน – พรรคพวก
Narrator: Episode – ‘Pak-pon’ – ‘Pak-puak’.

สีสวาด: เก้าแต้มฟังนะ ชั้น(ฉัน)จะอ่านอะไรให้ฟัง แล้วจับเสียงให้ได้ว่ามีคำอะไรที่ออกเสียงเหมือนกัน วันนี้อากาศแสนร้อน เรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ นอนหลับกันให้สบาย ตื่นแล้วผันผาย หาพรรคพวกเรา
Si Sawat: Kao Taem, listen up! I’m going to read something aloud to you. Listen out for and pick out the words that sound the same. “Today, the weather is extremely hot. We’re here to ‘Pak-pon’ under the trees. We’ll fall asleep relaxed and when we awake, we’ll go on to look for our ‘Pak-puak’.”

เก้าแต้ม: ฮึ ฟังไม่ทันอ่ะ อ่านใหม่อีกทีซิ(สิ)
Kao Taem: Hmmpf! I couldn’t catch that! Go on and read it again.

สีสวาด: วันนี้อากาศแสนร้อน เรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ นอนหลับกันให้สบาย ตื่นแล้วผันผาย หาพรรคพวกเรา
Si Sawat: “Today, the weather is extremely hot. We’re here to ‘Pak-pon’ under the trees. We’ll fall asleep relaxed and when we awake, we’ll go on to look for our ‘Pak-puak’.”

เก้าแต้ม: อ๋อ ก็คำว่า พักผ่อน กับ พรรคพวก ไง แล้วมันเขียนเหมือนกันรึ(หรือ)เปล่า
Kao Taem: Aha! It’s clear that they’re the words ‘Pak-pon’ and ‘Pak-puak’. Are they written the same way?

สีสวาด: ก็เพราะมันเขียนไม่เหมือนกันน่ะซี(สิ) ชั้น(ฉัน)ถึงได้เอามาถาม
Si Sawat: It’s because they are not written the same way that I’ve asked you to pick them out.

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)ตอบได้แล้ว เราไปพักผ่อนกันที่ใต้ต้นไม้เหอะ(เถอะ) ตื่นแล้วเราจะได้ไปเล่นกับพรรคพวกของเรากันนะ
Kao Taem: So I’ve answered your question! Let’s go ‘Pak-pon’ under the trees and when we awake, we can then go and play together with our ‘Pak-puak’.

ผู้บรรยาย: พักผ่อน คำว่า พัก เขียน พ พาน ไม้หันอากาศ ก ไก่ ส่วน พรรคพวก คำว่า พรรค เขียน พ พาน ร หัน(รร) ค ควาย คำสองคำนี้ อ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน และความหมายก็ต่างกัน
Narrator: The ‘Pak’ in the word ‘Pak-pon’ is written ‘Por paan, mai han aa-gaat’, and ‘kor kai’ whereas the ‘Pak’ in the word ‘Pak puak’ is written ‘Por paan, ror han and kor kwaai’. Both these words are read the same way but they are written differently and they have different meanings.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Pak-pon’ (พักผ่อน) basically means ‘(to) rest’ as in ‘(to) stop doing a particular activity or stop being active for a period of time in order to relax and get back your strength’.

‘Pak-puak’ (พรรคพวก) basically means ‘friends, followers, or supporters’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Six: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Five: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน อีเมล
Narrator: Episode – ‘E-mail’.

เก้าแต้ม: วิเชียรมาศ!! สีสวาด!! หนีเร็ว!
Kao Taem: Wi-chian maat!! Si Sawat!! Let’s get out of here! Quick!

วิเชียรมาศ: แย่แล้วๆ สีสวาดช่วยด้วย!
Wi-chian maat: Oh dear! Oh dear! Help me, Si Sawat!

สีสวาด: ตื่นตูมไปได้ เราเป็นแมวนะไม่ใช่กระต่าย ไหนเก้าแต้ม เล่าซิ(สิ)มีเรื่องอะไร
Si Sawat: Why are you panicking? We’re cats, you know?! We’re not rabbits. You there, Kao Taem! Tell me, what’s going on?

เก้าแต้ม: เมื่อเกี๊ยะ(กี้อ่ะ)ชั้นเดินผ่าน เห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยนั่งเถียงกันอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คนนึง(หนึ่ง)จะส่ง ‘อีแมว’ อีกคนนึง(หนึ่ง)ก็จะเช็ค ‘อีแมว’ ก็แมวบ้านเนี้ยะ(นี้อ่ะ)เป็นตัวเมียทั้งคู่ไม่ใช่หลอ(หรือ)
Kao Taem: Just a moment ago, I was walking through (the house), when I saw Pee Geng and Pee Goi arguing in front of the computer. One was going to send an ‘Ee maew’ while the other was going to check an ‘Ee maew’. The cats in this household are both females, aren’t they?

วิเชียรมาศ: แอ้เหอะอื้ม(เสียงร้องไห้) พี่เก่งกับพี่ก้อยจะส่งเราไหนไม่รู้
Wi-chian maat: Boohoo! (making sobbing noises) Where on earth will Pee Geng and Pee Goi be sending us?

เก้าแต้ม: เฮ้ออ เฮ้ออ(เสียงร้องไห้) ไม่น่าเลย เห็นกันอยู่หลัดๆ เฮ้ออ(เสียงร้องไห้)
Kao Taem: Boohoo! (making sobbing noises) It’s just not fair! It’s been all-too-brief! Boohoo! (making sobbing noises)

สีสวาด: เมี้ยว! ใจเย็นๆ พี่เก่งกับพี่ก้อยเค้า(เขา)ไม่ได้พูดถึงเราซักหน่อย
Si Sawat: Meow! Calm down! Pee Geng and Pee Goi were not talking about us at all!

เก้าแต้ม: ก็เค้า(เขา)พูดว่า ‘อีแมว’ ‘อีแมว’
Kao Taem: Well, they did say ‘Ee maew’, ‘Ee maew’.

สีสวาด: ไม่ใช่หลอก(หรอก)เก้าแต้ม พี่เก่งพี่ก้อยพูดว่า อีเมล ภาษาอังกฤษมั้ง ไม่เกี่ยวกับแมวซัก(สัก)หน่อย
Si Sawat: That’s not it, Kao Taem. Pee Geng and Pee Goi must have said ‘E-mail’. I’m guessing it’s an English word. It’s got nothing to do with cats.

ผู้บรรยาย: คำภาษาอังกฤษว่า ‘E-mail’ จะใช้ทับศัพท์ว่า อีเมล หรือจะใช้ว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ หมายถึง จดหมายที่เขียนส่งและรับผ่านทางอินเทอร์เน็ต
Narrator: The English word ‘E-mail’ is transliterated into Thai as ‘อีเมล’ or it can also be referred to as electronic mail. It means ‘mail that is sent and received through the internet’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

When Si Sawat reminded Wi-chian maat that they are cats and not rabbits, Si Sawat is probably referring to the story about the panic-stricken rabbit. If you do not know the story, you may want to check out: นิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูม.

Kao Taem mistakenly thought that Pee Geng and Pee Goi said ‘Ee maew’ (อีแมว), when it is probably the case that they were talking about ‘E-mail’ (อีเมล) (a loanword borrowed from English). The ‘Maew’ (แมว) in ‘Ee maew’ (อีแมว) means ‘(a) cat’ while ‘Ee’ (อี) is a prefix used before the names of women or when referring to women (its use may be considered very rude and offensive). So ‘Ee maew’ (อีแมว) here basically means ‘(those) (expletive) cats’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Five: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety Four: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ภาพพจน์
Narrator: Episode – ‘Paap-pot’.

วิเชียรมาศ: สีสวาด คำที่เค้า(เขา)เปรียบว่า อะไรเหมือนอะไร หรือ อะไรเป็นอะไร เค้า(เขา)เรียกว่าอะไร ‘พด’ๆ น้า(นะ) ชั้น(ฉัน)จำไม่ได้
Wi-chian maat: Si Sawat, the words people use to compare things: a thing is like another thing or is something … what’s it called again? It’s called “Something ‘Pot’, ‘Pot’”. I can’t recall the word.

สีสวาด: อ๋อ เค้า(เขา)เรียกว่า ภาพพจน์ จ้ะ หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหาร ทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพ ให้จินตนาการ และถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าตรงๆ
Si Sawat: Ah! It’s called a ‘Paap-pot’, meaning ‘(the) use of figurative language to create imagery in the mind of the reader or listener, evoke the imagination and convey emotions at a deeper level’, compared to the use of literal language.

วิเชียรมาศ: อ๋อ อย่างเช่น เก้าแต้มที่อ้วนหยั่ง(อย่าง)กับหมูตอนตกน้ำตายใช่มั้ย(ไหม)
Wi-chian maat : Ah, for example ‘Kao Taem is as obese as a fat pig falling to its death in the water’, right?

เก้าแต้ม: ใครจะสวยเหมือนเธอล่ะจ๊ะวิเชียรมาศ ไว้หุ่นซะ(เสีย)ผอมหยั่งกะ(อย่างกับ)กุ้งแห้ง
Kao Taem: There’s no one quite as pretty as you are, Wi-chian maat. You maintain your figure as thin as a dried shrimp.

สีสวาด: สำนวนโวหารเปรียบเทียบหยั่ง(อย่าง)นี้นี่แหละเค้า(เขา)เรียกว่า ภาพพจน์ มีตั้งหลายอย่าง วันหลังชั้น(ฉัน)จะเล่าให้ฟัง
Si Sawat: It’s the use of figurative language to draw comparisons in this way, that’s called ‘Paap-pot’. There are many types, which I will talk about at a later time.

ผู้บรรยาย: ภาพพจน์ หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหาร มีการเปรียบเทียบ ทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพ
Narrator: ‘Paap-pot’ means ‘words and language figuratively to draw comparisons so as to create imagery in the mind of the reader or listener’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
Older posts