A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Tag: Thai phrases (page 1 of 7)

Introducing Tamago: PickUpThai’s E-Picture Book for Learning Thai

PickUpThai Podcast

It’s here! After putting in loads of time and having a heap of fun while she was at it, Yuki from PickUpThai released Tamago, a colourfully designed picture ebook for learning Thai.

Tamago comes with a LOT of stuff! The book comes in two formats, PDF and Kindle. There are cute books for each version (Thai, transliteration, and English), a plain pdf English with translations, plus three different sound sets (the story, extra sentences and vocabulary).

The Thai PDF version starts out with the story in Thai, then the vocabulary with English translations, followed by the story in English only, and ending with extra phrases to use the sentence patterns. The Kindle version is different in that the story is shown once and when you double click the Thai text the English translation for each paragraph appears in a pop-up text box. A sample is shown below.

PickUpThai

Who is it for: This picture book is particularly made for non-Thai adults learning the Thai language (beginner to intermediate), especially those who learn better visually with images. However, the story was written and the illustrations were deliberately created to also appeal to children. Since the book is bilingual, Thai children can learn English from it as easily as non-Thai speaking kids can use it to learn Thai.

Difficulty: The story is written at an intermediate level using mostly simple vocabulary and simple, short, sentences. The vocabulary is correspondingly basic, and drawn from everyday life situations. But learners will still find a few more complex sentences and complicated vocabulary words included to challenge them, maintain their interest, and help build their skills.

Prices:
Thai Script: $9.99
Transliteration: $9.99
Thai Script & Transliteration: $15.99

NOTE: Sample pages for each version (Thai script, Transliteration and English) with audio files can be downloaded from Tamago: E-Picture Book for Learning Thai.

Website: PickupThai
YouTube: PickupThai
Facebook: PickUpThai
twitter: @PickupThai

Share Button

HouseTalk: A Handy Shortlist of Instructions for Your Thai Maid

HouseTalk: Learn Basic Thai Cleaning Instructions

Giving your Thai maid instructions…

When planning a move to Northern Thailand I knew I’d have to get another maid so I put together a general list of things I wanted done. If you are contemplating something similar, at least parts of the list will come in handy for you as well.

Suggestion: After tweaking to suit, print out the text file for maids who can read Central Thai (you’ll also need to delete the transliteration and perhaps the English). But for maids who can’t read (not all maids can), either memorise your version of the list or have them listen to the edited audio. It won’t be perfect but it’ll be a start.

Tip: Audio and pdf downloads are at the end of the post.

Shortlist of Instructions for Your Thai Maid…

วันพุธ วันเสาร์: 9.00 – 16.00
wan pút wan săo: 9.00 – 16.00
Wednesday and Saturday: 9.00 – 16.00


** วันเสาร์ทุกอย่างเหมือนวันพุธยกเว้นไม่ต้องซักผ้าปูที่นอนของห้องนอนใหญ่
wan săo túk yàang mĕuan wan pút yá-gà-wâyn mâi dtông sák pâa bpoo têe non kŏng hông non yài
Saturday everything is the same except for sheets.


ซักเสื้อผ้าก่อน
sák sêua pâa gòn
Start washing clothes first.


** ซักผ้าปูที่นอนของห้องนอนใหญ่
sák pâa bpoo têe non kŏng hông non yài
Wash sheets master bedroom.


ซักผ้าเช็ดตัวของห้องน้ำทุกห้อง
sák pâa chét dtua kŏng hông náam túk hông
Wash towels in every bathroom.


กวาดบริเวณบ้าน
gwàat bor-rí-wayn bâan
Sweep outside.


ดูแลนอกชานให้สะอาดอยู่เสมอ
doo lae nôk chaan hâi sà-àat yòo sà-mĕr
Always keep the balconies clean.


ล้างจาน
láang jaan
Do dishes.


ทำความสะอาดห้องครัว
tam kwaam sà-àat hông krua
Clean kitchen. 


เอาขยะไปทิ้ง 
ao kà-yà bpai tíng
Empty garbage. 


ทำความสะอาดห้องน้ำ
tam kwaam sà-àat hông náam
Clean bathrooms.


เปลี่ยนทรายแมว
bplìan saai maew
Replace kitty litter.


เช็ดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์
chét fùn fer-ní-jer
Dust furniture.


ดูดฝุ่นพรม
dòot fùn prom
Vacuum carpets.


ทำความสะอาดพื้น
tam kwaam sà-àat péun
Clean floors.


รีดผ้า
rêet pâa
Iron clothes.


** ปูที่นอนของห้องนอนใหญ่ 
bpoo têe non kŏng hông non yài
Make bed in master bedroom.


เอาผ้าเช็ดตัวแขวนไ้วในห้องน้ำทุกห้องด้วย
ao pâa chét dtua kwăen wai nai hông náam túk hông dûay
Replace towels in every bathroom.


งานอื่นๆที่ควรทำ
ngaan èun èun têe kuan tam
Special instructions:


ซักผ้าปูที่นอน ห้องนอนแขกด้วย 
sák pâa bpoo têe non · hông non kàek dûay
Wash sheets in guest bedroom when there are guests.


อย่าเอาเสื้อผ้าและผ้าอื่นๆที่ซักแล้วตากแดด ให้ใช้เครื่องอบผ้า
yàa ao sêua pâa láe pâa èun èun têe sák láew dtàak dàet · hâi chái krêuang òp pâa
Do not put clothes and other laundry in the sun, use the dryer.


อย่าใส่ผ้าที่เลอะเป็นคราบลงในเครื่องอบ เอามาให้ฉันดู
yàa sài pâa têe lúh bpen krâap long nai krêuang òp · ao maa hâi chăn doo
Do not put stained clothes in the dryer, bring them to me.


อย่ารีดทับรอยเปื้อน
yàa rêet táp roi bpêuan
Do not iron over stains.


อย่าเอาเสื้อผ้าที่เป็นคราบไปเก็บ แต่เอามาให้ฉันดูก่อน 
yàa ao sêua pâa têe bpen krâap bpai gèp · dtàe ao maa hâi chăn doo gòn
Do not put stained clothes away, bring them to me.


อย่าเอาเสื้อผ้าที่ขาดไปเก็บ แต่เอามาให้ฉันดูก่อน 
yàa ao sêua pâa têe kàat bpai gèp · dtàe ao maa hâi chăn doo gòn
Do not put ripped/torn/worn clothes away. Bring them to me.


ถ้าเห็นเสื้อที่กระดุมหลุด ช่วยเอามาให้ฉันด้วย
tâa hĕn sêua têe grà dum lùt · chûay ao maa hâi chăn dûay
Bring clothes with missing buttons to me.


สิ่งที่เมื่อไรที่เห็นว่าควรทำ
sìng têe mêua rai têe hĕn wâa kuan tam
Extras to do during the month:


ทำความสะอาดพื้นบัว
tam kwaam sà-àat péun bua
Clean skirting board/baseboards.


ทำความสะอาดรอยเปื้อนบนผนังบ้าน
tam kwaam sà-àat roi bpêuan bon pà-năng bâan
Remove marks from walls.


เช็ดกระจก
chét grà-jòk
Clean mirrors.


เช็ดหน้าต่าง 
chét nâa dtàang
Clean windows.


ปัดฝุ่นหิ้งหนังสือห้องรับแขก + ห้องนอน 
bpàt fùn hîng năng-sĕu hông ráp kàek + hông non
Dust bookshelves in living room + bedrooms.


ปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
bpàt fùn fer-ní-jer máai
Dust wooden furniture (use wax).


ปัดฝุ่นโต๊ะกาแฟ 
bpàt fùn dtó gaa-fae
Dust coffee tables (use wax).


ล้างตู้เย็น 
láang dtôo yen
Clean refrigerator.


ทำความสะอาดข้างหลังตู้เย็น 
tam kwaam sà-àat kâang lăng dtôo yen
Clean behind refrigerator.


ทำความสะอาดในตู้ห้องครัว
tam kwaam sà-àat nai dtôo hông krua
Clean inside kitchen cupboards.


อย่าปล่อยให้สิ่งของมีฝุ่น
yàa bplòi hâi sìng kŏng mee fùn
Don’t let things catch dust.


สิ่งที่ควรทำเมื่อเราไม่อยู่บ้าน
sìng têe kuan tam mêua rao mâi yòo bâan
Things to be done when we are not at home:


ทำความสะอาดบ้าน
tam kwaam sà-àat bâan
Clean house.


รดน้ำต้นไม้
rót náam dtôn máai
Water plants.


ให้อาหารปลา
hâi aa-hăan bplaa
Feed fish.


ให้อาหารแมวทุกวันจันทร์ วันพุธ วันเสาร์
hâi aa-hăan maew túk wan jan · wan pút · wan săo
Feed cats Monday, Wednesday, Saturday.


Downloads: Basic Thai cleaning instructions…

The below downloads include the Thai script, transliteration, and sound files to the phrases in this post.

Pdf download 525kb: HouseTalk: Handy Shortlist of Maid Instructions
Audio download 2.3mg: Handy Maid Instructions

Please note: The materials are for your own personal use only.

The Thai HouseTalk series…

Connecting posts:

Disclaimer: When compiling the HouseTalk posts I often run the Thai phrases and vocabulary through Thai Skype teacher Khun Narisa. But when I code the posts I often tweak a little. So what I’m saying is that snafus are all mine and will be dealt with as such.

Share Button

Thai Language Thai Culture: Singing and Saying English Tones Help with Our Thai

Thai Language

Singing and saying English tones will help with our Thai…

Thai tones are the bugaboo of most learners of the Thai language. I know they are my biggest problem. Some people blame their “tone deafness” for their difficulty, although only a very small percentage of people have real tone deafness.

Aside: For Scrabble or Trivial Pursuit players, here are some synonyms for tone deafness. Amusia, Dysmelodia, Dysmusia.

Tone Deafness is the inability to distinguish between musical notes and is thought to be congenital or possibly due to brain damage. Tone-deaf people seem to be disabled only when it comes to music and not tones in languages (they seem to be able to speak their own tonal languages). It appears to be genetically influenced although it can also be a result from brain damage.

I don’t seem to be brain damaged so why do I have so many problems with Thai tones?

You might want to test to see if you really are tone deaf.

My own test for tone deafness: Have someone hum the tune for Happy Birthday. Then have someone hum the tune for God Save the Queen (or the Star Spangled Banner). Can you differentiate between the two? If you can then you have enough tonal ability to differentiate between Thai tones.

But you might want to try a real tone deafness test; tonedeaftest.com will help you there.

So let’s say you aren’t truly tone deaf.

English is full of tones that we may not be aware of. Hearing and saying them will give us an understanding that we can really differentiate and say these tones (approximations to Thai though they may be). We can practice these sounds and after we understand how our voice mechanisms make them we can we can then try them out on real Thai words.

It is sort of like a golfer taking some swings at the driving range. It doesn’t mean he will hit the ball perfectly when he is on the course but it should give him an idea of how it will feel.

Please note that since we are comparing two different languages here the sounds are only approximations. Hitting balls on the driving range is merely an approximation of what real golf is like.

Listen to these English tones. See if you can make them too. You will realize that you have been using tones all your life. I hope these practice swings with tones will help some.

Falling tone:

In answer to the question “how are you traveling?” You can answer, “I’m flying.” with the emphasis on how you will be traveling. The word “flying” here will usually contain a falling tone.

Go to Google Translate, choose English for the first box, enter “I’m flying” and click on the speaker icon at the bottom of the box. You’ll hear a falling tone, especially in the “fly” part of the word.

Rising tone:

But if we have a friend who is afraid of flying and he says he is going to fly anyway, you may ask him incredulously “are you really flying?”

Go back to Google Translate, choose English for the first box as before, enter “are you really flying?” and make sure to keep the ?, then click on the speaker icon. Now the word flying has a rising tone, especially on the “ing” part of the word.

Many onomatopoetic English words, that is words which sounds like what they describe, keep their tones so as to keep the word sounding like the things or activities that they are depicting.

Here are some examples.

Low tone:

The sound that we say a clock makes is “tick-tock”. The second word in this expression is usually a low tone. Here we can hear it in a talking dictionary example, tick-tock (click on the speaker icon).

You can also hear the low tone in the term we use to say the sound that a horse makes when it walks, “clip-clop” or “clippety-clop” The “clip” in this recording (clip-clop) is a falling tone. So the English term “clip-clop” is an example of falling tone, low tone.

High tone:

The onomatopoetic English word “hiccup” which sounds like what it describes is usually said with a high tone on the first syllable and a low tone on the second. Listen to it here: hiccup.

Popular songs offer examples of tone practice. They can help us learn a number of tones.

Listen for the tones in these songs.

Falling tone:

Somebody Done Somebody Wrong, by B.J.Thomas

A really good example of a falling tone is the exclamation “hey!” said when you want to get somebody’s attention.

It used to be very common for little children in Thailand to call out “hey you!” (two falling tones) to any foreigner they would encounter. That would be the only English they knew and there were so few foreigners around that it at least gave them a chance to practice their English. That is one good thing about Thailand having lots more foreigners around today. You don’t hear a barrage of “hey you!” whenever you leave your house.

You can hear the falling tone in the word “hey!” in the song Somebody Done Somebody Wrong. Listen to how he says “hey!” He elongates the word and when it is drawn out the final “y” in “hey” pulls the sound down making for the falling tone. It’s the same with the word “play”.

Low tone:

A Summer Song, by Chad and Jeremy

The final word in each verse of A Summer Song is a low tone:

As we walked by
Just you and I
In the starry sky

And there is a great falling tone in the last word of the bridge in “wish you didn’t have to go – no no no no”. And interestingly enough the Thai word for “no” is also a falling tone ไม่ /mâi/.

High tone:

In My Life, by The Beatles

The high tone is very rare in English. In this song we get a close example of a high tone. The word “ever” in “forever”, in the line, ”some forever not for better” approximates a high tone.

I hope these practice swings at recognizing and making your voice mechanism create tones will help you create good Thai tones. I have to admit, after so many years of speaking Thai, my tones still suck (according to my wife). So I will be taking those practice swings along with you (P.S. My golf game also sucks).

Good luck.

Hugh Leong
Retire 2 Thailand
Retire 2 Thailand: Blog
eBooks in Thailand
Thai Vocabulary in the News

Share Button

2016: The Eighth Google Translate Challenge

Google Translate

Google Translate, the challenge…

Welcome to the EIGHTH Google Translate Challenge!

To recap: Years one through seven…

2009: The First Google Translate Challenge: I ran two sets of Thai phrases through Google Translate. I shared one list online and the other I kept to myself.

2010: The Second Google Translate Challenge: Reran both sets of Thai phrases through Google Translate and created another set to keep to myself.

2011: The Third Google Translate Challenge: Reran everything through Google Translate yet again.

2012: The Fourth Google Translate Challenge: Ditto in 2012 (reran everything through Google Translate yet again).

2013: The Fifth Google Translate Challenge: I added a few fun phrases plus the phrases from a previous post, Thai Sentence Deconstruction.

2014: The Sixth Google Translate Challenge: Besides running everything through Google Translate, I took off all transliteration. You can download the pdfs with transliteration here: Transliteration: Sixth Google Translate Challenge 2009-2014.

2015: The Seventh Google Translate Challenge: Reran everything through Google Translate yet again

NOTE: As mentioned before, if I get enough people downloading the above pdf, I’ll add a pdf with transliteration for 2015-16.

Eighth Google Translate Challenge: 2009-2016…

Be careful! There is swine flu!

2009: ระวัง! มีไข้สุกร!
2010: โปรดระวัง มีสุกรไข้หวัดใหญ่เป็น!
2011: โปรดใช้ความระมัดระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2012: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2013: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2014: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2015: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2016: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!

I have swine flu already, thanks!

2009: ฉันมีสุกรไข้หวัดใหญ่แล้วขอบคุณ!
2010: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้ว, thanks!
2011: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้ว, ขอบคุณ!
2012: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วครับ
2013: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วครับ!
2014: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!
2015: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!
2016: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!

I don’t know! Why do you ask?

2009: ฉันไม่ทราบ!ทำไมเจ้าถาม?
2010: ไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2011: ผมไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2012: ผมไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2013: ผมไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2014: ผมไม่ทราบว่า! ทำไมคุณถาม?
2015: ผมไม่รู้! คุณถามทำไม?
2016: ผมไม่ทราบ! คุณถามทำไม?

Did you eat yet?

2009: คุณกินยัง?
2010: คุณไม่กินหรือยัง
2011: คุณไม่ได้กินหรือยัง
2012: คุณกินหรือยัง
2013: คุณไม่ได้กินยัง?
2014: คุณไม่ได้กินหรือยัง?
2015: คุณไม่ได้กินหรือยัง
2016: คุณไม่กินหรือยัง

Oh no! You’re a liar!

2009: แย่ละ!คุณเป็นคนพูดเท็จ!
2010: Oh no! คุณโกหก!
2011: Oh No! คุณโกหก!
2012: โอ้ไม่! คุณโกหก!
2013: โอ้ไม่! คุณโกหก!
2014: โอ้ไม่! คุณโกหก!
2015: ไม่นะ! คุณโกหก!
2016: ไม่นะ! คุณโกหก!

I don’t want to see your face again.

2009: ฉันไม่ต้องการดูหน้าของคุณอีกครั้ง
2010: ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกครั้ง
2011: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2012: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นหน้าคุณอีกครั้ง
2013: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2014: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2015: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2016: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง

He is busy lighting a mosquito coil.

2009: พระองค์คือยุ่งแสงสว่างที่ยุงม้วน
2010: เขาเป็นไฟม้วนยุ่งยุง
2011: พระองค์ทรงเป็นแสงยุ่งขดลวดยุง
2012: เขาเป็นแสงสว่างว่างม้วนยุง
2013: เขาเป็นแสงยุ่งยุงขดลวด
2014: เขาไม่ว่างจุดยากันยุง
2015: เขาไม่ว่างแสงมุ้งม้วน
2016: เขาไม่ว่างแสงขดลวดยุง

Don’t put any fish sauce on the rice. It stinks!

2009: โปรดอย่าวางใดน้ำปลาใน ข้าว. มัน stinks!
2010: ไม่ใส่น้ำปลาบนข้าว It stinks!
2011: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มัน stinks!
2012: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มันเหม็น!
2013: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มัน stinks!
2014: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ ในข้าว มันมีกลิ่นเหม็น!
2015: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มันเหม็น!
2016: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มันเหม็น!

The first Google Challenge control group…

I first ran these sentences through Google Translate in 2009 and 2010, but I didn’t post them until 2010 because I wanted to see if anything noticeable happened.

He tells me that he loves me with all his heart.

2009: เขาบอกผมว่าเขารักฉันกับหัวใจของเขาทั้งหมด
2010: เขาบอกว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2011: เขาบอกผมว่าเขารักฉันด้วยหัวใจของเขา
2012: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2013: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2014: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2015: เขาบอกผมว่าเขารักฉันด้วยหัวใจของเขาทั้งหมด
2016: เขาบอกผมว่าเขารักฉันด้วยหัวใจของเขาทั้งหมด

Do you speak English?

2009: คุณพูดภาษาอังกฤษ?
2010: คุณพูดภาษาอังกฤษ
2011: คุณพูดภาษาอังกฤษ?
2012: คุณพูดภาษาอังกฤษ?
2013: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
2014: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
2015: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
2016: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?

What did the nurse say?

2009: อะไรได้พยาบาลกล่าว?
2010: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2011: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2012: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2013: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2014: สิ่งที่พยาบาลพูด?
2015: อะไรที่พยาบาลพูด?
2016: อะไรพยาบาลพูด?

That water buffalo meat comes from the north.

2009: นั่นควายเนื้อมาจากทางเหนือ
2010: ที่เนื้อควายมาจากภาคเหนือ
2011: ว่าเนื้อควายมาจากทางทิศเหนือ
2012: ว่าเนื้อควายมาจากทางทิศเหนือ
2013: ที่เนื้อควายมาจากทิศเหนือ
2014: ว่าเนื้อควายมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
2015: เนื้อควายว่าน้ำมาจากทางเหนือ
2016: ว่าเนื้อควายมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

Please give me a glass of orange juice.

2009: กรุณาให้ฉันหนึ่งแก้วน้ำส้ม
2010: กรุณาให้แก้วน้ำสีส้ม
2011: กรุณาให้ฉันแก้วน้ำสีส้ม
2012: กรุณาให้ฉันแก้วน้ำส้ม
2013: กรุณาให้ฉันแก้วน้ำส้ม
2014: โปรดให้ฉันแก้วน้ำผลไม้สีส้ม
2015: กรุณาให้แก้วน้ำผลไม้สีส้ม
2016: โปรดให้ฉันแก้วน้ำผลไม้สีส้ม

The turtle reaches the finish line before the rabbit.

2009: เต่าที่ครบตามเส้นชัยก่อนกระต่าย
2010: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2011: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2012: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2013: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2014: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2015: เต่าถึงเส้นชัยก่อนที่กระต่าย
2016: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย

The 2010 Google Challenge control group…

These sentences were created in 2010 but kept under wraps until 2011.

How was last night?

2010: เมื่อคืนนี้นี้เป็นยังไงบ้างคะ
2011: วิธีการคืนสุดท้ายคืออะไร
2012: วิธีการคืนสุดท้ายคือ?
2013: วิธีคืนที่ผ่านมา?
2014: วิธีเป็นคืนสุดท้าย
2015: เมื่อคืนเป็นไง?
2016: เมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?

Did anything exciting happen last night?

2010: เมื่อคืนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนที่ฉันไม่อยู่
2011: สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืน?
2012: ทำอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืน?
2013: ทำอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน?
2014: มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้?
2015: อะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน?
2016: มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน?

Sleep comfortably?

2010: หลับสบายไหมคะ
2011: นอนหลับสบาย?
2012: นอนหลับสบาย?
2013: นอนหลับสบาย?
2014: นอนหลับสบาย?
2015: นอนหลับสบาย?
2016: นอนหลับอย่างสบาย?

So very tired today.

2010: วันนี้เหนื่อยมากเลย
2011: ดังนั้นวันนี้เหนื่อยมาก
2012: ดังนั้นวันนี้เหนื่อยมาก
2013: เหนื่อยมากในวันนี้
2014: เหนื่อยมากในวันนี้
2015: เหนื่อยมากในวันนี้
2016: เหนื่อยมากในวันนี้

Because last night you snored.

2010: เพราะ(ว่า)เมื่อคืนคุณกรน
2011: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณ snored
2012: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณ snored
2013: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณกรน
2014: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณ snored
2015: เนื่องจากคืนที่ผ่านมาคุณ snored
2016: เนื่องจากคืนที่ผ่านมาคุณ snored

Google translate does have กรน /gron/ for snore and การกรน /gaa-rók ron/ for snoring/snore so there’s no excuse to use “snored”.

Thai sentence deconstruction…

I’m adding the sentences from Thai Sentence Deconstruction because the simple sentences show a bit more of what’s going on with Google Translate.

The apple is red.

2013: แอปเปิ้ลเป็นสีแดง
2014: แอปเปิ้ลเป็นสีแดง
2015: แอปเปิ้ลจะเป็นสีแดง
2016: แอปเปิ้ลสีแดง

It is John’s apple.

2013: มันเป็นของจอห์นแอปเปิ้ล
2014: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น
2015: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น
2016: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น

I give John the apple.

2013: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
2014: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
2015: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
2016: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล

We give him the apple.

2013: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
2014: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
2015: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
2016: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล

He gives it to John.

2013: เขาให้ไปให้จอห์น
2014: เขาให้มันกับจอห์น
2015: เขาให้มันกับจอห์น
2016: เขาให้มันอยู่กับจอห์น

She gives it to him.

2013: เธอมอบให้ท่าน
2014: เธอให้แก่เขา
2015: เธอให้แก่เขา
2016: เธอให้แก่เขา

I don’t give apples.

2013: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล
2014: ฉันจะไม่ให้แอปเปิ้ล
2015: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล
2016: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล

They don’t give apples.

2013: พวกเขาไม่ให้แอปเปิ้ล
2014: พวกเขาไม่ให้แอปเปิ้ล
2015: พวกเขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2016: พวกเขาไม่ให้แอปเปิ้ล

He doesn’t give apples.

2013: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2014: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2015: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2016: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล

I gave John an apple yesterday.

2013: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
2014: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
2015: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
2016: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้

She gave John an apple last week.

2013: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ก่อน
2014: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2015: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2016: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

We’ll give John an apple tomorrow.

2013: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
2014: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
2015: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
2016: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้

Tomorrow we will give an apple to John.

2013: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
2014: ในวันพรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
2015: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
2016: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น

I must give it to him.

2013: ฉันจะต้องให้มันกับเขา
2014: ผมต้องให้แก่เขา
2015: ผมต้องให้แก่เขา
2016: ผมต้องให้แก่เขา

I want to give it to her.

2013: ฉันต้องการที่จะให้มันกับเธอ
2014: ฉันต้องการที่จะให้มันกับเธอ
2015: ฉันต้องการที่จะให้มันอยู่กับเธอ
2016: ฉันต้องการที่จะให้มันอยู่กับเธอ

Phrases from 2013…

These phrases were first checked in 2013 – I held on to them until 2014.

Just how badly do you want it?

2013: คุณไม่เพียงแค่ว่าไม่ดีต้องการหรือไม่
2014: เพียงแค่ว่าไม่ดีคุณไม่ต้องการมันได้หรือไม่
2015: เพียงแค่ว่าไม่ดีที่คุณต้องการได้หรือไม่
2016: เพียงแค่ว่าไม่ดีที่คุณต้องการได้หรือไม่

I don’t want anything from you.

2013: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
2014: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
2015: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
2016: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ

Really? I don’t believe you.

2013: จริงเหรอ? ผมไม่เชื่อว่าคุณ
2014: จริงเหรอ? ผมไม่เชื่อว่าคุณ
2015: จริงเหรอ? ฉันไม่เชื่อคุณ
2016: จริงๆ? ผมไม่เชื่อว่าคุณ

Hah! Well, you’d better start believing it sweetie.

2013: ฮะ! ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่าแฟนมัน
2014: ฮะ! ทางที่ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่ามันแฟน
2015: ฮะ! ทางที่ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่ามันแฟน
2016: ฮ่าฮ่า! ทางที่ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่ามันแฟน

Sigh. You’re such a kidder.

2013: ถอนหายใจ คุณคิดเดอร์ดังกล่าว
2014: ถอนหายใจ คุณเช่น KIDDER
2015: ถอนหายใจ คุณคิดเดอร์ดังกล่าว
2016: เซ็นต์. คุณคิดเดอร์ดังกล่าว

Yeah. I know. I know.

2013: ใช่ ฉันรู้ว่า ฉันรู้ว่า
2014: ใช่ ฉันรู้ว่า ฉันรู้ว่า
2015: ใช่ ฉันรู้ ฉันรู้
2016: ใช่. ฉันรู้ว่า. ฉันรู้ว่า.

2016: Google Translate news…

Google Translate for iOS and Android just got smarter
Google Translate Gains Offline Translation in 52 Languages
Google Translate gets in-app translations on Android, offline mode on iOS

Share Button

Google Translate vrs Elan Languages Challenge

The Google Translate vrs Elan Languages Challenge

Elan Languages…

My buddy Sean (Speak Read Write Thai) sent over a hoot of a video by Elan Languages, nudging me to write a post. In the video Elan Languages are promoting their company as all yummy goodness, comparing themselves to Google Translate who are shown as churning out an inedible mess. But is that the reality?

Elan offers a great online translation tool.
But you have probably never heard of Elan.
Because you use Google Translate.

For the past seven years I’ve been running the Google Translate Challenge so I just happen to have sentences handy to compare Google Translate to Elan without much fuss. As you can see below, I’ve put Elan Languages’ translations side-by-side with the results of the 2015 Google Thai challenge.

Comparing Google Translate to Elan Languages…

Be careful! There is swine flu!
Google Translate: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
Elan Languages: ระวังตัวด้วย! มีหวัด

I have swine flu already, thanks!
Google Translate: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!
Elan Languages: มีหวัดแล้ว ขอบคุณ

I don’t know! Why do you ask?
Google Translate: ผมไม่รู้! คุณถามทำไม?
Elan Languages: ฉันไม่รู้! คุณถามทำไม

Did you eat yet?
Google Translate: คุณไม่ได้กินหรือยัง
Elan Languages: กินข้าวยัง

Oh no! You’re a liar!
Google Translate: ไม่นะ! คุณโกหก!
Elan Languages: โอ้ ไม่ คุณโกหก

I don’t want to see your face again.
Google Translate: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
Elan Languages: ฉันไม่ต้องการดูใบหน้าของคุณอีกครั้ง

He is busy lighting a mosquito coil.
Google Translate: เขาไม่ว่างแสงมุ้งม้วน
Elan Languages: เขาไม่ว่างแสงสว่างขดกันยุง

Don’t put any fish sauce on the rice. It stinks!
Google Translate: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มันเหม็น!
Elan Languages: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ ในข้าว Stinks

He tells me that he loves me with all his heart.
Google Translate: เขาบอกผมว่าเขารักฉันด้วยหัวใจของเขาทั้งหมด
Elan Languages: เขาบอกว่า เขารักฉัน ด้วยใจของเขา

Do you speak English?
Google Translate: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
Elan Languages: คุณภาษาอังกฤษหรือเปล่า

What did the nurse say?
Google Translate: อะไรที่พยาบาลพูด?
Elan Languages: อะไรไม่ได้พยาบาลพูด

That water buffalo meat comes from the north.
Google Translate: เนื้อควายว่าน้ำมาจากทางเหนือ
Elan Languages: เนื้อควายที่มาจากภาคเหนือ

Please give me a glass of orange juice.
Google Translate: กรุณาให้แก้วน้ำผลไม้สีส้ม
Elan Languages: โปรดให้ฉันแก้วน้ำส้ม

The turtle reaches the finish line before the rabbit.
Google Translate: เต่าถึงเส้นชัยก่อนที่กระต่าย
Elan Languages: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย

How was last night?
Google Translate: เมื่อคืนเป็นไง?
Elan Languages: ว่าได้คืนหรือไม่

Did anything exciting happen last night?
Google Translate: อะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน?
Elan Languages: สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืน

Sleep comfortably?
Google Translate: นอนหลับสบาย?
Elan Languages: นอนหลับสบาย

So very tired today.
Google Translate: เหนื่อยมากในวันนี้
Elan Languages: วันนี้เหนื่อยมากดังนั้น

Because last night you snored.
Google Translate: เนื่องจากคืนที่ผ่านมาคุณ snored
Elan Languages: เนื่องจากเมื่อคืนที่คุณ snored

The apple is red.
Google Translate: แอปเปิ้ลจะเป็นสีแดง
Elan Languages: แอปเปิ้ลเป็นสีแดง

It is John’s apple.
Google Translate: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น
Elan Languages: แอปเปิ้ลของจอห์นได้

I give John the apple.
Google Translate: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
Elan Languages: ผมให้จอห์นแอปเปิ้ล

We give him the apple.
Google Translate: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
Elan Languages: เราให้เขาแอปเปิ้ล

He gives it to John.
Google Translate: เขาให้มันกับจอห์น
Elan Languages: เขาให้มันกับจอห์น

She gives it to him.
Google Translate: เธอให้แก่เขา
Elan Languages: เธอให้มันกับเขา

I don’t give apples.
Google Translate: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล
Elan Languages: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล

They don’t give apples.
Google Translate: พวกเขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
Elan Languages: พวกเขาไม่ให้แอปเปิ้ล

He doesn’t give apples.
Google Translate: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
Elan Languages: เขาไม่ให้แอปเปิ้ล

I gave John an apple yesterday.
Google Translate: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
Elan Languages: ฉันให้จอห์นแอปเปิลเมื่อวาน

She gave John an apple last week.

Google Translate: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Elan Languages: เธอให้จอห์นแอปเปิลสัปดาห์

We’ll give John an apple tomorrow.
Google Translate: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
Elan Languages: เราจะให้จอห์นแอปเปิลพรุ่งนี้

Tomorrow we will give an apple to John.
Google Translate: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
Elan Languages: พรุ่งนี้เราจะทำให้แอปเปิลเป็นจอห์น

I must give it to him.
Google Translate: ผมต้องให้แก่เขา
Elan Languages: ฉันต้องให้เขา

I want to give it to her.
Google Translate: ฉันต้องการที่จะให้มันอยู่กับเธอ
Elan Languages: อยากจะให้เธอ

Just how badly do you want it?
Google Translate: เพียงแค่ว่าไม่ดีที่คุณต้องการได้หรือไม่
Elan Languages: เพียงไม่ว่าคุณต้องการ

I don’t want anything from you.
Google Translate: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
Elan Languages: ไม่ต้องการอะไรจากคุณ

Really? I don’t believe you.
Google Translate: จริงเหรอ? ฉันไม่เชื่อคุณ
Elan Languages: จริง ๆ หรือไม่ ผมไม่เชื่อว่าคุณ

Hah! Well, you’d better start believing it sweetie.
Google Translate: ฮะ! ทางที่ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่ามันแฟน
Elan Languages: -เป็น ดี คุณจะดีกว่าเริ่มต้นเชื่อว่าวัคซีน

Sigh. You’re such a kidder.
Google Translate: ถอนหายใจ คุณคิดเดอร์ดังกล่าว
Elan Languages: แยกกัน คุณ kidder ดังกล่าว

Yeah. I know. I know.

Google Translate: ใช่ ฉันรู้ ฉันรู้
Elan Languages: ใช่ รู้แล้ว รู้แล้ว

Sean was practically rolling off his seat when I sent him the results.

Sean: Gosh, in some sentences GT is better, in some Elan. And both produced some real howlers. At the end of the day, there’s no clear winner. They’re both equally lousy.

What say you?

Share Button

Thai Language Thai Culture: Thai Buddhist Vocabulary by the Numbers

Thai Language

Thai Buddhist Vocabulary by the Numbers…

It wasn’t until about 300 years after the Buddha’s death that his teachings were put down in writing. Before then the teachings were organized in an oral tradition. One of the ways that the early teachers organized complicated ideas was to make lists. So in Buddhism you have The Three…, The Four…, The Five…, The Eight …, and many more.

Other religions have done similar things. There are the Ten Commandments, even though when we take a closer look at the Bible there are lots more than ten. But ten is a nice round number and easy to remember.

Giving numbers is a great way to teach complex ideas, especially with an illiterate audience as it was in the beginning. The early Buddhists made great use of lists. And those lists have come down to us and are still used today.

Thai LanguageMany foreign visitors and residents of Thailand take an interest in Buddhism. We have presented here some vocabulary that might help you understand, discuss, and even ask questions if you are so interested. And because much of the teaching is in list form it makes learning the vocabulary that much easier.

The Buddhism in Thailand is riddled with influences from other belief systems, Animism, Hinduism, and Mysticism. We have concentrated here on very basic Buddhist vocabulary.

This is not a thesis on the Buddhist religion. You’ll have to look into that yourself. But it will get you started on the vocabulary of Buddhism. You’ll find lots of lists in different books and websites, some will have the original Pali words, others might have Chinese, Japanese, Korean words, or a slightly different Thai Translation. In the spirit of language learning and not religious doctrine, we have tried to stick with the easier to remember vocabulary words.

NOTE: For those needing transliteration, there’s a pdf download at the end of the post.

Buddhism: The basics…

The following are some everyday vocabulary words that one hears often when discussing Buddhism.

Buddha: พระพุทธเจ้า
พระ: venerable (title for a monk or other religions figure, eg. Jesus = พระเยซู)
พุทธ: Buddha
เจ้า: lord

(It can easily be seen how the Thai word พุทธ could be changed to the English “Buddha”)

Religion: ศาสนา
Buddhism: พุทธศาสนา or ศาสนาพุทธ
Buddhist image: พระพุทธรูป or simply พระ
Monk: พระ or พระสงฆ์
Monk’s bowl (alms bowl): บาตร
Alms round, seeking alms (food): บิณฑบาต
Present food to the monks: ใส่บาตร
Novice: เณร or สามเณร
Nun: นางชี or แม่ชี
Meditate: ทำสมาธิ or นั่งสมาธิ
Chant: บทสวดมนต์
Karma: กรรม

By the way, the classifier for monk and novice is รูป (the same word for “picture”) and sometimes องค์, for Buddhist image it is also องค์, but for nun it is คน.

In speaking about Buddhism, there are both specifically religious words and also common Thai words which have the same meaning. The common words are used by most people when talking about Buddhism. I don’t think I have ever heard anyone use the religious words except a monk. So they are here just in case that is someone you find yourself talking to.

We have given the religious words first, and below, the common Thai.

Three (The Three Characteristics of Existence)…

Buddhism describes “existence” as having three characteristics. These are characteristics that are shared by all sentient beings

The Three Characteristics of Existence are:

 1. Impermanence: All conditioned things are constantly changing.
 2. Suffering: All things are subject to dissatisfaction and because of this, suffering.
 3. Soullessness or non-self: There is no such thing as a personal self or soul that we alone own.

ไตรลักษณ์:The Three Characteristics of Existence
ไตร: three (similar and maybe related to the English prefix “tri”)
ลักษณ์: characteristic

 1. อนิจจัง: impermanence
 2. ทุกข์ขัง or ทุกข์: suffering
 3. อนัตตา: non-self

อ…: is a prefix meaning “not” (similar and maybe related to the English prefix “a…”)
อัตตา: ego (state of being an individual)

Four (The Four Noble Truths)…

These “truths” contain the heart of Buddhist teaching. By understanding them we will be able to understand what Buddhists believe.

The Four Noble Truths are:

 1. Suffering (is real).
 2. Cause of suffering (there is a cause to it).
 3. Cessation of suffering (suffering can be ended).
 4. Eight-Fold Path (can lead to the cessation of suffering).

อริยสัจสี่: The Four Noble Truths
อริยสัจ: Noble Truth
สี่: four

 1. ทุกข์: suffer, ความทุกข์ suffering; hardship
 2. สมุทัย: cause, มูลเหตุ the cause
 3. นิโรธ: the cessation of, extinction of suffering, การหยุด = cessation; ending
 4. มรรค: way; path, ทาง direction, way or path

Eight (The Noble Eightfold Path)…

Thai LanguageThis is the fourth of the Four Noble Truths. It is taught that by following this path we can bring about the cessation to suffering.

The following is an English interpretation of the components of the Noble Eightfold Path. Lots of books and websites can be overly philosophical and difficult to read and understand when discussing this concept. Interestingly, Buddhism for Dummies (http://www.dummies.com/how-to/content/the-eightfold-path-of-buddhism.html), where this list comes from, has one of the clearest presentations.

The Eightfold Path is:

 1. Right understanding: Understanding that the Four Noble Truths are noble and true.
 2. Right thought: Determining and resolving to practice Buddhist faith.
 3. Right speech: Avoiding slander, gossip, lying, and all forms of untrue and abusive speech.
 4. Right conduct: Adhering to the idea of nonviolence (ahimsa), as well as refraining from any form of stealing or sexual impropriety.
 5. Right means of making a living: Not slaughtering animals or working at jobs that force you to violate others.
 6. Right mental attitude or effort: Avoiding negative thoughts and emotions, such as anger and jealousy.
 7. Right mindfulness: Having a clear sense of one’s mental state and bodily health and feelings.
 8. Right concentration: Using meditation to reach the highest level of enlightenment.

And this is how the Noble Eightfold Path is presented in Thai. From the translations we can see why different listings in English of The Eightfold Path can be slightly different.

อริยมรรคแปด: The Noble Eightfold Path
อริยะ: sanctified
มรรค: Buddhist path
แปด: eight

The terms สัมมา before the noun, and ถูกต้อง after the noun mean “correct” or “right”.

 1. สัมมาทิฐิ: Right Understanding
  ความเข้าใจถูกต้อง
  ความเข้าใจ: understanding
 2. สัมมาสังกัปปะ: Right Thought
  ความใฝ่ใจถูกต้อง
  ความใฝ่ใจ: taking an interest
 3. สัมมาวาจา: Right speech
  การพูดจาถูกต้อง
  การพูดจา: speaking
 4. สัมมากัมมันตะ: Right Action
  การกระทำถูกต้อง
  การกระทำ: action
 5. สัมมาอาชีวะ: Right livelihood
  การดำรงชีพถูกต้อง
  การดำรงชีพ: earning a living
 6. สัมมาวายามะ: Right Effort
  ความพากเพียรถูกต้อง
  ความพากเพียร: perseverance
 7. สัมมาสติ: Right mindfulness
  การระลึกประจำใจถูกต้อง
  การระลึกประจำใจ: recall
 8. สัมมาสมาธิ: Right concentration
  การตั้งใจมั่นถูกต้อง
  การตั้งใจมั่น: intention

Five (The Five Precepts)…

The Five Precepts are sometimes defined as “commandments” like the “10 Commandments”. But instead of “Thou shalt not …” these are seen more like something we should strive to abstain or refrain from doing. More like “Thou shalt try not to …”

Commandments and precepts are different and even though the Thai word for precept is sometimes translated as “commandment” they are quite different in purpose. The breaking of the commandments is a sin, against God. The breaking of a precept will cause you or others suffering, therefore it is something we should avoid doing. So this is a list of things to abstain from in order to limit our own suffering and our possibly causing suffering in others.

The Five Precepts are:

 1. Abstain from killing.
 2. Abstain from taking what is not given.
 3. Avoid sensual misconduct.
 4. Abstain from false speech.
 5. Abstain from fermented drink that causes heedlessness.

ศีลห้า: The Five Precepts
ศีล: precept (moral precepts)
ห้า: five

The term เว้นจาก is used in front of each of the precepts.
เว้น: abstain
จาก: from

Instead of เว้นจาก we could just as easily said ห้าม (prohibit).

 1. เว้นจากทำลายชีวิต: Abstain from the destruction of life.
  ทำลาย: destroy
  ชีวิต: life
 2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
  Abstain from taking things that were not given.
  ถือเอา: assume
  ของ: things
  ที่: that
  เขา: he, she, etc.
  มิได้: not
  ให้: give, offer
 3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม: Sexual misconduct
  ประพฤติผิด: misbehave
  ใน: in
  กาม: sexual desire
 4. เว้นจากพูดเท็จ: Telling a falsehood
  พูด: speak
  เท็จ: lie, falsehood
 5. เว้นจากของเมา
  ของเมา: liquor, that which makes you intoxicated

To finish…

Thai Language

This was a simple vocabulary lesson, not an invitation to become a Buddhist. I believe that we are all ultimately responsible in finding what works for us. The Buddha’s last remarks summarize all of his teaching and basically say that it is now all up to you.

“Behold, O monks, this is my advice to you. All component things in the world are changeable. They are not lasting. Work hard to gain your own salvation.”

Reference: I have found that the best on-line dictionary source for Buddhist vocabulary is thai2english.com. Other dictionaries bypass most of the religious words. Someone at thai2english.com must be into this topic. I made liberal use of this dictionary in this post and would like to thank thai2english.com for their hard work.

Post Script: I don’t drink alcohol. This is not because of any religious belief. But when I go out with Thai friends and I tell them I don’t drink they are usually taken aback. That is until I tell them in Thai ฉันถือศีลห้า “I observe the 5 (Buddhist) precepts”, one of which of course is abstaining from alcohol. They usually all shake their heads knowingly and say ไม่เป็นไร, “No Problem”.

PDF Download (includes transliteration): Thai Buddhist Vocabulary by the Numbers

Hugh Leong
Retire 2 Thailand
Retire 2 Thailand: Blog
eBooks in Thailand
Thai Vocabulary in the News

Share Button

2015: The Seventh Google Translate Challenge

Google Translate

Google Translate, the challenge…

Welcome to the SEVENTH Google Translate Challenge! Seriously, I don’t know if keeping a record of these changes will mean anything to anyone but me, but for now I’m going to continue slogging on.

To recap: Years one through six…

2009: The First Google Translate Challenge: I ran two sets of Thai phrases through Google Translate. I shared one list online and the other I kept to myself.

2010: The Second Google Translate Challenge: Reran both sets of Thai phrases through Google Translate and created another set to keep to myself.

2011: The Third Google Translate Challenge: Reran everything through Google Translate yet again.

2012: The Fourth Google Translate Challenge: Ditto in 2012 (reran everything through Google Translate yet again).

2013: The Fifth Google Translate Challenge: I added a few fun phrases plus the phrases from a previous post, Thai Sentence Deconstruction.

2014: The Sixth Google Translate Challenge: Besides running everything through Google Translate, I took off all transliteration. You can download the pdfs with transliteration here: Transliteration: Sixth Google Translate Challenge 2009-2014.

NOTE: If I get enough people downloading the above pdf, I’ll add a pdf with transliteration for 2015. Otherwise, I’ll spend my time doing something more interesting, like, biting my nails or something.

Sixth Google Translate Challenge: 2009-2015…

Be careful! There is swine flu!

2009: ระวัง! มีไข้สุกร!
2010: โปรดระวัง มีสุกรไข้หวัดใหญ่เป็น!
2011: โปรดใช้ความระมัดระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2012: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2013: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2014: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!
2015: ระวัง! มีไข้หวัดหมูเป็น!

I have swine flu already, thanks!

2009: ฉันมีสุกรไข้หวัดใหญ่แล้วขอบคุณ!
2010: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้ว, thanks!
2011: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้ว, ขอบคุณ!
2012: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วครับ
2013: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วครับ!
2014: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!
2015: ฉันมีไข้หวัดหมูแล้วขอบคุณ!

I don’t know! Why do you ask?

2009: ฉันไม่ทราบ!ทำไมเจ้าถาม?
2010: ไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2011: ผมไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2012: ผมไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2013: ผมไม่ทราบ! ทำไมคุณถาม?
2014: ผมไม่ทราบว่า! ทำไมคุณถาม?
2015: ผมไม่รู้! คุณถามทำไม?

Did you eat yet?

2009: คุณกินยัง?
2010: คุณไม่กินหรือยัง
2011: คุณไม่ได้กินหรือยัง
2012: คุณกินหรือยัง
2013: คุณไม่ได้กินยัง?
2014: คุณไม่ได้กินหรือยัง?
2015: คุณไม่ได้กินหรือยัง

Oh no! You’re a liar!

2009: แย่ละ!คุณเป็นคนพูดเท็จ!
2010: Oh no! คุณโกหก!
2011: Oh No! คุณโกหก!
2012: โอ้ไม่! คุณโกหก!
2013: โอ้ไม่! คุณโกหก!
2014: โอ้ไม่! คุณโกหก!
2015: ไม่นะ! คุณโกหก!

I don’t want to see your face again.

2009: ฉันไม่ต้องการดูหน้าของคุณอีกครั้ง
2010: ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกครั้ง
2011: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2012: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นหน้าคุณอีกครั้ง
2013: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2014: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง
2015: ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของคุณอีกครั้ง

He is busy lighting a mosquito coil.

2009: พระองค์คือยุ่งแสงสว่างที่ยุงม้วน
2010: เขาเป็นไฟม้วนยุ่งยุง
2011: พระองค์ทรงเป็นแสงยุ่งขดลวดยุง
2012: เขาเป็นแสงสว่างว่างม้วนยุง
2013: เขาเป็นแสงยุ่งยุงขดลวด
2014: เขาไม่ว่างจุดยากันยุง
2015: เขาไม่ว่างแสงมุ้งม้วน

Don’t put any fish sauce on the rice. It stinks!

2009: โปรดอย่าวางใดน้ำปลาใน ข้าว. มัน stinks!
2010: ไม่ใส่น้ำปลาบนข้าว It stinks!
2011: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มัน stinks!
2012: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มันเหม็น!
2013: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มัน stinks!
2014: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ ในข้าว มันมีกลิ่นเหม็น!
2015: ไม่ใส่น้ำปลาใด ๆ บนข้าว มันเหม็น!

The first Google Challenge control group…

I first ran these sentences through Google Translate in 2009 and 2010, but I didn’t post them until 2010 because I wanted to see if anything noticeable happened.

He tells me that he loves me with all his heart.

2009: เขาบอกผมว่าเขารักฉันกับหัวใจของเขาทั้งหมด
2010: เขาบอกว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2011: เขาบอกผมว่าเขารักฉันด้วยหัวใจของเขา
2012: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2013: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2014: เขาบอกฉันว่าเขารักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของเขา
2015: เขาบอกผมว่าเขารักฉันด้วยหัวใจของเขาทั้งหมด

Do you speak English?

2009: คุณพูดภาษาอังกฤษ?
2010: คุณพูดภาษาอังกฤษ
2011: คุณพูดภาษาอังกฤษ?
2012: คุณพูดภาษาอังกฤษ?
2013: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
2014: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
2015: คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?

What did the nurse say?

2009: อะไรได้พยาบาลกล่าว?
2010: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2011: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2012: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2013: พยาบาลพูดว่าอะไร?
2014: สิ่งที่พยาบาลพูด?
2015: อะไรที่พยาบาลพูด?

That water buffalo meat comes from the north.

2009: นั่นควายเนื้อมาจากทางเหนือ
2010: ที่เนื้อควายมาจากภาคเหนือ
2011: ว่าเนื้อควายมาจากทางทิศเหนือ
2012: ว่าเนื้อควายมาจากทางทิศเหนือ
2013: ที่เนื้อควายมาจากทิศเหนือ
2014: ว่าเนื้อควายมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
2015: เนื้อควายว่าน้ำมาจากทางเหนือ

Please give me a glass of orange juice.

2009: กรุณาให้ฉันหนึ่งแก้วน้ำส้ม
2010: กรุณาให้แก้วน้ำสีส้ม
2011: กรุณาให้ฉันแก้วน้ำสีส้ม
2012: กรุณาให้ฉันแก้วน้ำส้ม
2013: กรุณาให้ฉันแก้วน้ำส้ม
2014: โปรดให้ฉันแก้วน้ำผลไม้สีส้ม
2015: กรุณาให้แก้วน้ำผลไม้สีส้ม

The turtle reaches the finish line before the rabbit.

2009: เต่าที่ครบตามเส้นชัยก่อนกระต่าย
2010: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2011: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2012: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2013: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2014: เต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่าย
2015: เต่าถึงเส้นชัยก่อนที่กระต่าย

The 2010 Google Challenge control group…

These sentences were created in 2010 but kept under wraps until 2011.

How was last night?

2010: เมื่อคืนนี้นี้เป็นยังไงบ้างคะ
2011: วิธีการคืนสุดท้ายคืออะไร
2012: วิธีการคืนสุดท้ายคือ?
2013: วิธีคืนที่ผ่านมา?
2014: วิธีเป็นคืนสุดท้าย
2015: เมื่อคืนเป็นไง?

Did anything exciting happen last night?

2010: เมื่อคืนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนที่ฉันไม่อยู่
2011: สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืน?
2012: ทำอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืน?
2013: ทำอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน?
2014: มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้?
2015: อะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่าน?

Sleep comfortably?

2010: หลับสบายไหมคะ
2011: นอนหลับสบาย?
2012: นอนหลับสบาย?
2013: นอนหลับสบาย?
2014: นอนหลับสบาย?
2015: นอนหลับสบาย?

So very tired today.

2010: วันนี้เหนื่อยมากเลย
2011: ดังนั้นวันนี้เหนื่อยมาก
2012: ดังนั้นวันนี้เหนื่อยมาก
2013: เหนื่อยมากในวันนี้
2014: เหนื่อยมากในวันนี้
2015: เหนื่อยมากในวันนี้

Because last night you snored.

2010: เพราะ(ว่า)เมื่อคืนคุณกรน
2011: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณ snored
2012: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณ snored
2013: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณกรน
2014: เพราะคืนสุดท้ายที่คุณ snored
2015: เนื่องจากคืนที่ผ่านมาคุณ snored

Google translate does have กรน /gron/ for snore and การกรน /gaa-rók ron/ for snoring/snore so there’s no excuse to use “snored”.

2013: Thai sentence deconstruction…

I’ve added Thai Sentence Deconstruction because the simple sentences show a bit more of what’s going on with Google Translate.

The apple is red.

2013: แอปเปิ้ลเป็นสีแดง
2014: แอปเปิ้ลเป็นสีแดง
2015: แอปเปิ้ลจะเป็นสีแดง

It is John’s apple.

2013: มันเป็นของจอห์นแอปเปิ้ล
2014: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น
2015: มันเป็นแอปเปิ้ลของจอห์น

I give John the apple.

2013: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
2014: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล
2015: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ล

We give him the apple.

2013: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
2014: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล
2015: เราจะให้เขาแอปเปิ้ล

He gives it to John.

2013: เขาให้ไปให้จอห์น
2014: เขาให้มันกับจอห์น
2015: เขาให้มันกับจอห์น

She gives it to him.

2013: เธอมอบให้ท่าน
2014: เธอให้แก่เขา
2015: เธอให้แก่เขา

I don’t give apples.

2013: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล
2014: ฉันจะไม่ให้แอปเปิ้ล
2015: ฉันไม่ให้แอปเปิ้ล

They don’t give apples.

2013: พวกเขาไม่ให้แอปเปิ้ล
2014: พวกเขาไม่ให้แอปเปิ้ล
2015: พวกเขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล

He doesn’t give apples.

2013: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2014: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล
2015: เขาไม่ได้ให้แอปเปิ้ล

I gave John an apple yesterday.

2013: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
2014: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้
2015: ฉันให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อวานนี้

She gave John an apple last week.

2013: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ก่อน
2014: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2015: เธอให้จอห์นแอปเปิ้ลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

We’ll give John an apple tomorrow.

2013: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
2014: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้
2015: เราจะให้จอห์นแอปเปิ้ลในวันพรุ่งนี้

Tomorrow we will give an apple to John.

2013: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
2014: ในวันพรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น
2015: พรุ่งนี้เราจะให้แอปเปิ้ลกับจอห์น

I must give it to him.

2013: ฉันจะต้องให้มันกับเขา
2014: ผมต้องให้แก่เขา
2015: ผมต้องให้แก่เขา

I want to give it to her.

2013: ฉันต้องการที่จะให้มันกับเธอ
2014: ฉันต้องการที่จะให้มันกับเธอ
2015: ฉันต้องการที่จะให้มันอยู่กับเธอ

Phrases from 2013…

These phrases were first checked in 2013 – I held on to them until 2014.

Just how badly do you want it?

2013: คุณไม่เพียงแค่ว่าไม่ดีต้องการหรือไม่
2014: เพียงแค่ว่าไม่ดีคุณไม่ต้องการมันได้หรือไม่
2015: เพียงแค่ว่าไม่ดีที่คุณต้องการได้หรือไม่

I don’t want anything from you.

2013: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
2014: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ
2015: ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณ

Really? I don’t believe you.

2013: จริงเหรอ? ผมไม่เชื่อว่าคุณ
2014: จริงเหรอ? ผมไม่เชื่อว่าคุณ
2015: จริงเหรอ? ฉันไม่เชื่อคุณ

Hah! Well, you’d better start believing it sweetie.

2013: ฮะ! ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่าแฟนมัน
2014: ฮะ! ทางที่ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่ามันแฟน
2015: ฮะ! ทางที่ดีคุณควรที่จะเริ่มเชื่อว่ามันแฟน

Sigh. You’re such a kidder.

2013: ถอนหายใจ คุณคิดเดอร์ดังกล่าว
2014: ถอนหายใจ คุณเช่น KIDDER
2015: ถอนหายใจ คุณคิดเดอร์ดังกล่าว

Yeah. I know. I know.

2013: ใช่ ฉันรู้ว่า ฉันรู้ว่า
2014: ใช่ ฉันรู้ว่า ฉันรู้ว่า
2015: ใช่ ฉันรู้ ฉันรู้

2015: Google Translate news…

Why You Can Never Rely on Google Translate

There’s also an ifographic that might be of interest to someone: Human Translation vs. Google Translate in 2015.

Share Button

WINNERS of FIVE Fabulous Talking Thai-English-Thai Phrasebook iOS Apps

Talking Thai-English-Thai Phrasebook

That’s right. There are FIVE winners!…

Benjawan (the Queen of Thai learning materials) agreed to choose the winners of the Talking Thai-English-Thai Phrasebook iOS App. Only, instead of FOUR winners, she’s chosen FIVE! Fabulous.

Here are the winners: Jaime, Mary, Manu, Alan S and Charles Soon. If the winners would please send a message via my contact form and I’ll get the codes to you asap. And could you please do us a favour? We’d seriously love to hear your experience with the phrasebook. You can do that by leaving a comment below or emailing. Either are fine.

My thanks goes to everyone who took the time to leave a comment. And note that a month of giveaways is coming soon, so please do keep an eye on WLT.

I would also like to thank the creators of this wonderful phrasebook, Chris Pirazzi (Word in the Hand) and Benjawan Becker (Paiboon Publishing). Working crazy hours, they continue to give the Thai language community the cream of Thai learning resources. Both their Talking Thai-English-Thai Phrasebook and Talking Thai-English-Thai Dictionary are truly amazing.

If you didn’t win the Talking Thai-English-Thai Phrasebook iOS App…

For everyone who didn’t win this wonderful Phrasebook app, below are the details at iTunes (just click on the logo and it’ll take you there).

Talking Thai–English–Thai PhrasebookPrice: $14.99
Seller: Paiboon Publishing and Word in the Hand
Released: 06 April 2015
Version: 1.9
Word count: 12,000+
Audio: Native speaker (female)
Thai script: Yes
Transliteration: Yes
Turn off Transliteration: Yes
Zoom/pinch: No need
Font control: Yes
Help: Yes (amazing)
Requires iOS: 5.1.1 or later
Optimised for: iPhone 5, iPhone 6, and iPhone 6 Plus
Compatible with: iPhone, iPad, and iPod touch

If you are arriving here without reading my review, here it is in all its glory: Review and Draw: Win a Talking Thai-English-Thai Phrasebook iOS App!

Better luck next time! And there will be a next time. Soon…

Share Button

Review and Draw: Win a Talking Thai-English-Thai Phrasebook iOS App!

Talking Thai-English-Thai Phrasebook

FREE Draw: Talking Thai-English-Thai Phrasebook iOS App…

If you weren’t one of the winners at Richard Barrow’s Talking Thai–English–Thai Phrasebook review and giveaway, then you have another chance to win the iOS version of this app. There will be four phrasebooks being given away on WLT this run, with another four gifted in the future.

As with previous draws, the rules are simple:

 • Leave comments below.
 • Comment(s) need to add to the conversation.

NOTE: Each relevant comment gets counted, so leave as many as you like.

The draw will run from this moment until the 22nd of April, 6am Thai time. As soon I’m awake(ish) I’ll throw the numbers into random.org, and then announce the four winners.

It’s a beaut of an app, so good luck!

Review: Talking Thai-English-Thai Phrasebook iOS App…

Talking Thai–English–Thai Phrasebook by Paiboon Publishing and Word in the Hand: This phrasebook + mini-dictionary app is in a league of its own, with full-text search access to more than 12,000 professionally edited words, phrases, and ready-to-use, customizable complete sentences organized into 250+ practical categories like “Language Difficulties,” “Hotel,” “Renting a Place,” “Food/Drink,” “Price Haggling,” “Transportation,” “Health,” “Shopping,” “Sightseeing,” “Love/Romance/Sex” and even “Swearing/Insults.”

The Talking Thai-English-Thai Phrasebook app has leapfrogged into the Smartphone market. Traditional Thai phrasebook apps have sentences and a smattering of vocabulary, leaving you searching in vain for an exact fit. The Talking Thai-Eng-Thai Phrasebook also gives you sentences and vocabulary but the real magic comes with sentence patterns.

To show you what I mean, let’s put off a detailed overview of the app for the moment and go straight to the Domestic Help section in the Categories. You might recognise some of the phrases from my HouseTalk series.

Categories >> Domestic Help >> Maid >>

Talking Thai-English-Thai PhrasebookTo select the phrase you need, scroll down the list by sliding your finger south along the face of your iPhone, or by using the see-through blue scroll button on the righthand side of the screen.

You’ll find three types of sentences: Complete sentences, sentences with placeholders where you can insert words and numbers from a list, and sentences with grammatical placeholders.

Complete sentences are obviously used as is. Clicking on placeholders in sentences with insertable words comes back with subjects such as: Currency conversions, numbers, dates and time, locations, colours, materials, and things you might want to buy.

Grammatical placeholders are complex creatures so will appear in a future update. Until then, clicking on the placeholder gives you the grammar rules for that particular pattern. But in the meantime it’s dead simple to work with the placeholders sans inserts. Some of the results won’t be exactly correct but you’ll be understood. Here you go.

 • Select the sentence pattern you want to work with.
 • Click the grey ‘add to favourites’ box (look for the plus).
 • Click the search icon at the bottom left nav to find the word you need.
 • Favourite that word as well by clicking the plus in the box.
 • Click on the favourites icon at the bottom right nav.
 • To hear both, check the box to the left of each selection.
 • Practice saying them in the correct sequence a few times and voila you have your new sentence!

Talking Thai-English-Thai Phrasebook

Talking Thai-English-Thai Phrasebook: Settings…

Before you go any further with the Talking Thai-English-Thai Phrasebook it’s a good idea to get your settings sorted.

 • First up, adjust the text size of both the English and Thai together or separately (for me, I’ve made the English small and the Thai script large).
 • Next set the volume for playback and keyboard clicks (my volume is turned on high and the keyboard clicks turned off).
 • Following is gender (I’m a female and like my ฉัน and ค่ะ/คะ’s thank you very much).
 • If you want to use transliteration there’s a whole slue to choose from: Paiboon (two types), Easy Thai, TLC (thai-language.com), Tiger, Haas, IPA (International Phonetic Alphabet), ALA-LC (American Library Ass), TYT (Teach Yourself Thai), LP (Lonely Planet), T2E (thai2english.com), and Thai Govt+.
 • And now comes the setting I’ve been waiting for. You can hide the pronunciation! Fabulous.
 • Here’s the rest of what you can do in settings: Keyboard selection, digits, currency, clocks (I went with 12 over 24 hour).

Talking Thai-English-Thai Phrasebook: Navigation…

The navigation abilities are all over this app. Across the top left is a home icon (takes you back to the home of the section you are in), an up arrow (takes you to the top of that the screen you are in). And across the top right are simple forward and backward arrows that navigate you to where you’ve recently been and back again. The arrows might be skinny little things but they are huge timesavers.

On the nav across the bottom of the app there’s Search, Categories, Help, Settings, and Favourites. We’ve already discussed Settings and Favourites, so here are the rest.

 • Search: You can search using English, via Thai sounds (transliteration), and Thai script. There’s also an extensive ‘how to’ that walks you through all the fiddly bits.
 • Categories: As there are over 250 categories I won’t list them individually, but along with over 12,000 words and phrases, they are tucked inside Essentials, Situations, Conversation, Glossary, and Places.
 • Help: The help is incredible. It not only shows you how to use the app, but includes a mini-course on the Thai language. The Speaking and Listening section teaches initial and final consonants, vowels (length and sounds), tones, similar sounds, syllable and stress, irregular sounds, parts of speech, verbs, objects, prepositions, questions and classifiers, word register, months, and the 12 year cycle. Wow.

I’m not exactly saving the best for last, but to me, the ability to suggest a word and/or phrase is a big deal. If a search comes back with “no matches” you can suggest it. What does that mean? By clicking on the proffered link that takes you to Paiboon Publishing, you can then suggest that your word or phrase gets added to the next update. How great is that? It’s like you are one of the team, helping to improve an already wonderful app.

IMPORTANT NOTE: In late 2015 the Talking Thai-English-Thai Phrasebook will be rolled into the Talking Thai-English-Thai Dictionary. If you don’t have the dictionary and you get the phrasebook now, via an in app purchase you can upgrade to the dictionary. But if you already have the dictionary and you don’t want to wait for the phrases, then by all means, go for it. It won’t break the bank and will help support the ongoing development of Paiboon apps (quality always costs more to build than is expected).

More about the Talking Thai–English–Thai Phrasebook iOS app…

Talking Thai–English–Thai PhrasebookPrice: 14.99
Seller: Paiboon Publishing and Word in the Hand
Released: 06 April 2015
Version: 1.9
Word count: 12,000+
Audio: Native speaker (female)
Thai script: Yes
Transliteration: Yes
Turn off Transliteration: Yes
Zoom/pinch: No need
Font control: Yes
Help: Yes (amazing)
Requires iOS: 5.1.1 or later
Optimised for: iPhone 5, iPhone 6, and iPhone 6 Plus
Compatible with: iPhone, iPad, and iPod touch

Reminder: The draw will run from now until the 22nd of April, 6am Thai time. Good luck!

Share Button

Thai Language Thai Culture: Breathing in Chiang Mai

Thai Language

Breathing in Chiang Mai…

If you live anywhere in or near northern Thailand you probably can’t get the smog out of your head – both physically and figuratively. I live about ½ kilometer from the base of Doi Pui – Doi Suthep National park. Today I can’t see the mountains less than 500 meters away. This week four airplanes were diverted from Chiang Mai International Airport because of limited visibility.

And now I’ve had my first head cold here in almost 10 years. Is it a co-inky-dink that it has happened just as the smog rolled in?

I don’t go into town much unless I have some business to take care of. Yesterday we did the paperwork to get our tax refund for the last three years. That’s the good news. The bad news is I was thinking too much about the bad visibility as I was driving that I missed my turn to the bank.

The air pollution is as bad as I have seen it in many years (three times beyond the safety limits in nearby Chiang rai). It has me almost thinking about a move to Beijing.

Thai Language

With all this going on we thought it might be a good time to work on Thai vocabulary to describe the current situation. After, we’ll construct Thai dialogs using the vocabulary, just in case you want to talk with a Thai friend and you are like me and it is the main topic on your mind.

Thai vocabulary for breathing (or not) in Chiang mai…

Pollution
มลพิษ /mon-​lá-​pít/ (พิษ = poison)
or
มลภาวะเป็นพิษ /mon-​paa-​wá-​bpen-​pít/ (ภาวะ = a condition of being poisoned)


Air pollution
มลพิษทางอากาศ /mon-​pít taang aa-gàat/ (อากาศ = air)


Water pollution
มลพิษทางน้ำ /mon-​pít taang náam/ (น้ำ = water)


Smog
หมอกควัน /mòk-​kwan/ (หมอก = fog, mist; ควัน = smoke)
also
ควันพิษ /kwan-​pít/ (poison smoke)


The English word “smog” is a combination of “smoke” and “fog”. Thai does something similar.

Mask (nowadays ubiquitous)
หน้ากาก /nâa-​gàak/
also
หน้ากากอนามัย /nâa-​gàak à-​naa-​mai/ (อนามัย = hygiene)


Lung
ปอด /bpòt/


Lung disease
โรคปอด /rôhk bpòt/


Asthma
โรคหอบหืด /rôhk-​hòp-​hèut/
or
หืด /hèut/


Allergy
โรคภูมิแพ้ /rôhk-​poom-​páe/ (to have an allergy)
or
แพ้ /​páe/ (to be allergic to something)


Cough
ไอ /ai/


Phlegm
เสลด /sà-​lèet/
or
เสมหะ /săym-hà/


Burn
เผาผลาญ /păo-plăan/
or
เผา /păo/


Garbage
ขยะ /kà-​yà/


To burn garbage
เผาขยะ /păo kà-​yà/


Fields (rice)
ทุ่งนา /tûng-​naa/


To burn the rice fields.
เผาทุ่งนา /păo tûng-​naa/


Forests
ป่า /bpàa/


To burn the forest.
เผาป่า /păo bpàa/


And here’s some phrases for burning in Chiang mai…

Let’s use what we have learned. At least it will be somewhat cathartic.

A: How’s the weather today in Chiang Mai?
วันนี้อากาศเชียงใหม่เป็นยังไง
wan née aa-gàat chiang-mài bpen yang ngai


B: The smog is really bad.
หมอกควันไม่ดีจริงๆ
mòk kwan mâi dee jing jing


A: What causes all that smog?
หมอกควันมีสาเหตุอะไรบ้าง
mòk kwan mee săa-hàyt a-rai bâang


B: They are burning the fields, and garbage, and the forests.
พวกเขาเผาทุ่งนา เผาขยะ และ เผาป่า
pûak-kăo-păo-tûng-naa păo-kà-yà láe păo bpàa


A: Are people getting sick from the pollution?
มลพิษทำให้คนไม่สบายหรือ
mon-pít tam hâi kon mâi sà-baai rĕu


B: Yes, especially people with lung disease, asthma, and allergies.
ครับ โดยเฉพาะคนที่เป็น โรคปอด โรคหอบหืด และ โรคภูมิแพ้
kráp doi chà-pór kon têe bpen rôhk-bpòt rôhk hòp hèut láe rôhk poom páe


They will cough and have phlegm in their lungs. It’s best to wear a mask.
เขาจะไอ และ มี เสมหะ ในปอด ใส่หน้ากากดีกว่า
kăo jà ai láe mee săym-hà nai bpòt sài nâa gàak dee gwàa


There’s too much burning in Chiang mai!…

So here is my plan. I’m thinking of taking that tax return that we just got and buying two tickets to Bali and then taking one really, really deep breath. And pray for rain.

But before I go, here’s an iOS app by Thailand’s Pollution Control Department: Air4Thai. And if you are like me and don’t use apps, here’s a useful website: City Hall, Chiangmai Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI).

Breathing in Chiang mai audo download: 1.2mg zip
Note: The audio files are for personal use only.

Hugh Leong
Retire 2 Thailand
Retire 2 Thailand: Blog
eBooks in Thailand
Thai Vocabulary in the News

Thai Language

Share Button
Older posts