A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Tag: video

Paiboon Language Academy: Thai Proverbs and Sayings (Video One)

As promised in the Press release for Paiboon Language Academy, here’s a video created for students of Benjawan’s online interpretation and translation school. I’ve added transliteration from Thai2English (as is).

Paiboon Language Academy: Thai Proverbs and Sayings (Video One)…

1) ความรักทำให้คนตาบอด
kwaam rák tam hâi kon dtaa bòt
Love is blind.

2) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
gài-ngaam-prór-kŏn kon-ngaam-prór-dtàeng
Fine feathers make fine birds.

3) จับปลาสองมือ
jàp bplaa sŏng meu
Seek two things simultaneously.

4) น้ำขึ้นให้รีบตัก
nám kêun hâi rêep dtàk
Make hay while the sun shines.

5) รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
ram mâi dee tôht bpèe tôht glong
A bad workman blames his tools.

6) ขี่ช้างจับตั๊กแตน
kèe cháang jàp dták-gà-dtaen
Use a sledgehammer to crack a nut.

7) งมเข็มในมหาสมุทร
ngom kĕm nai má-hăa sà-mùt
Search for a needle in a haystack.

8) ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
cháa cháa dâi práa lâym ngaam
Slow and steady wins the race.
Slow but sure.

9) ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
sêu gin mâi mòt · kót gin mâi naan
Honesty is the best policy.

10) ดูตาม้าตาเรือ
doo dtaa máa dtaa reua
Look before you leap.

11) ที่แล้วมา ก็แล้วกันไป
têe láew maa · gôr láew gan bpai
Let bygones be bygones.

12) ปิดทองหลังพระ
bpìt tong lăng prá
Do good by stealth.

13) ไม่มีใครแก่เกินเรียน
mâi mee krai gàe gern rian
No one is too old to learn.

14) ได้อย่าง เสียอย่าง
dâi yàang · sĭa yàang
When you get something, you lose something.
You can’t make an omelet without breaking eggs.

15) วัวหายล้อมคอก
wua hăai lóm-kôk
Lock the stable door after the horse is gone.

16) สวยแต่รูป จูบไม่หอม
sŭay dtàe rôop · jòop mâi hŏm
Beauty without grace is a violet without smell.
Appearances are deceiving.

17) หนีเสือปะจระเข้
nĕe sĕua bpà jor-rá-kây
Out of the frying pan into the fire.

18) กันไว้ดีกว่าแก้
gan wái dee gwàa gâe
Prevention is better than cure.

19) ไม้ป่าเดียวกัน / กาเข้าฝูงกา หงส์เข้าฝูงหงส์
mái bpàa dieow gan / gaa-kâo-fŏong-gaa hŏng-kâo-fŏong-hŏng
Birds of the feather flock together.

20) ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
tam dee dâi dee · tam chûa dâi chûa
As ye sow, so shall ye reap.
As you make your bed, so you must lie on it.

21) รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
rák wua hâi pòok · rák lôok hâi dtee
Spare the rod, spoil the child.

22) เข็นครกขึ้นภูเขา
kĕn krók kêun poo kăo
To perform a Herculean task.

23) เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน
ao má-práao-hâao bpai kăai sŭan
Carry coals to Newcastle.

24) ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
kwaam pá-yaa-yaam yòo têe năi · kwaam săm-rèt yòo têe nân
Where there’s a will, there’s a way.

25) ไม่มีมูล หมาไม่ขี้
mâi mee moon · măa mâi kêe
There is no smoke without fire.

26) ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
kwaam mâi mee rôhk bpen lâap an bprà-sèrt
Health is better than wealth.

27) เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
kâo meuang dtaa lìw · dtông lìw dtaa dtaam
When in Rome, do as the Romans do.

28) ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
dtaa dtòr dtaa · fan dtòr fan
An eye for an eye, a tooth for a tooth.

29) กำแพงมีหู ประตูมีตา
gam-paeng-mee-hŏo bprà-dtoo-mee-dtaa
Walls have ears.

30) เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
hĕn-cháang-kêe kêe-dtaam-cháang
To keep up with the Joneses.

31) ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
mái-òn-dàt-ngâai mái gàe dàt yâak
It’s hard to teach an old dog new tricks.

32) ขว้างงูไม่พ้นคอ
kwâang ngoo mâi pón kor
A bad penny always come back.

33) ชักแม่น้ำทั้งห้า
chák mâe náam táng hâa
Beat around the bush.

34) คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
kon dieow hŭa hăai sŏng-kon-pêuan-dtaai
Two heads are better than one.

35) เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา
kâo-hŏo-sáai tá-lú-hŏo-kwăa
Go in one ear and come out the other.

36) ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
dton lae bpen têe pêung kŏng dton
God helps those who help themselves.

37) ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
doo cháang hâi doo hăang · doo naang hâi doo mâe
Like mother, like daughter.

เชื้อไม่ทิ้งแถว ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
chéua mâi tíng tăew · lôok mái lòn mâi glai dtôn
Like father, like son.

38) นานาจิตตัง
naa-naa jìt dtang
Everyone to his own taste.
All sorts of minds.

39) หัวล้านได้หวี / ตาบอดได้แว่น / ไก่ได้พลอย
hŭa láan dâi wĕe / dtaa bòt dâi wâen / gài dâi ploi
Cast pearls before swine.

40) จับได้คาหนังคาเขา
jàp dâi kaa năng kaa kăo
Catch somebody red-handed.

41) มากหมอมากความ
mâak mŏr mâak kwaam
Too many cooks spoil the broth.

42) เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
sĭa nói sĭa yâak · sĭa mâak sĭa ngâai
Penny wise and pound foolish.

43) พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
pôot bpai sŏng pai bîa · nîng sĭa dtam-leung-tong
Speech is silver; silence is golden.

44) วันพระไม่มีหนเดียว
wan prá mâi mee hŏn dieow
Every dog has his day.

45) ตบหัวแล้วลูบหลัง
dtòp hŭa láew lôop lăng
A kiss after a kick.

46) อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
yàa pàt-wan-bprà-gan-prûng
Never put off till tomorrow what can be done today.

47) แมวไม่อยู่ หนูระเริง
maew mâi yòo · nŏo rá rerng
When the cat’s away, the mice will play.

48) หนามยอกเอาหนามบ่ง
năam yôk ao năam bòng
Like cures like.

49) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
ying bpeun nát dieow dâi nók sŏng dtua
Kill two birds with one stone.

50) ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน / เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
rá-yá taang bpen krêuang pí-sòot máa · gaan way-laa bpen krêuang pí-sòot kon / way-laa jà bpen krêuang pí-sòot
Time will tell.

If you are a Thai speaker (not necessarily Thai native) and are interested in learning how to be a Thai interpreter or translator, check out by Benjawan’s Paiboon Language Academy. The Academy is a subscription based online learning website that offers two main courses: The Interpretation Course (US$25 per month / US$250 per year) and the General English Course ($10 per month / $100 per year). Both courses have online videos, monthly exercises and quizzes.

Website: paiboonlanguageacademy.com
Facebook: Paiboon Language Academy

Share Button

Chiang mai Burning: A Crisis in Northern Thailand (video)

SMOKE: A Crisis in Northern Thailand, the Health Effects and a Solution…

This film was presented as a work in progress at Chiang Mai University’s Faculty of Agriculture on January 8th, 2016 to create awareness and begin a dialogue about the yearly smoke crisis in Northern Thailand.

Note: There are subtitles for people who don’t speak Thai and/or those studying the language.

Burning in Chiang mai…

When I arrived back in Thailand after the Xmas holidays this year, the Chiang mai air already had the telltale signs of burning. One day the smoke was so strong we walked around to the backyard to see what was on fire (nothing – just another day in paradise?)

It’s not even February (typical burning season) yet I’m already housebound due to coughing. When I checked on Asian air quality forecast to see about any possiblities of escaping the boredom, it was quite apparent what with all the oranges and reds, it’s not looking good for me.

A Crisis in Northern Thailand

Orange: 101-150 Unhealthy for Sensitive Groups
Red: 151-200 Unhealthy

For 2016 the powers that be ‘officially’ started the burning in early January. The changes were announced in the New Burning Schedule Ordered in an Attempt to Tackle Smoke Issue.

  • 1–10 Jan: 9.00am – 3.00pm: Doi Tao, Mae Taeng, Mae Wang, Doi Saket, Hod
  • 5–15 Jan: 9.00am – 3.00pm: San Pa Tong, Chom Thong, Sameng, Wiang Haeng
  • 11–20 Jan: 9.00am – 3.00pm: Mae Jam, Mae On, Phrao, Fang
  • 16–23 Jan: 9.00am – 3.00pm: Om Koi, Chia Prakarn, Kanlayaniwattana
  • 26 Jan– 5 Feb: 9.00am – 3.00pm: Doi Lo, San Sai, Muang Chiang Mai, Chiang Dao
  • 6–16 Feb: 9.00am – 3.00pm: Hang Dong, Saraphi, Sankampaeng, Mae Rim, Mae Ai

From what I’ve know, not many are following the schedule set out by the governor. But if caught will any be prosecuted? Only a handful were charged during the recent disaster in 2015.

Here are two posts on the subject from last season. One by me (where I was still struggling to keep a positive outlook), and one by Hugh Leong walking you through useful vocabulary.

Chiang mai Burning: Could You Survive Thailand’s Polluted North?
Thai Language Thai Culture: Breathing in Chiang Mai

Chiang mai smog

Share Button