รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Thirty Four…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน เรื่อย ๆ
Narrator: Episode – ‘Reuay reuay’.

สีสวาด: เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
Si Sawat: ‘Reuay reuay’, coming, coming in a line, the whole flock of birds flying at a slant.

วิเชียรมาศ: แหม วันนี้อารมณ์ดีจริงน้า(นะ) ร้องเพลงแต่เช้าเลย
Wi-chian maat: Whoa! Today, you’re in a really good mood, huh?! And singing from the early morning too!

สีสวาด: โน่นไง ชั้น(ฉัน)เห็นนกบินมาเรื่อย ๆ เรียงกันเป็นหมู่บนท้องฟ้า ก็เลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได้
Si Sawat: Well, over yonder, I saw a flock of birds flying this way ‘reuay reuay’, in formation, in the skies above. That made me think of this song.

วิเชียรมาศ: ที่ว่าบินมาเรื่อย ๆ น่ะ บินยังไง(อย่างไร)หรอ
Wi-chian maat: When you say “fly ‘reuay reuay’”, what kind of flying is that?

สีสวาด: คำว่า เรื่อย ๆ หมายถึง อาการต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะ เช่น เดินไปเรื่อย ๆ พูดไปเรื่อย ๆ บินไปเรื่อย ๆ ก็คือบินต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะไง
Si Sawat: The words ‘reuay reuay’ mean a state of continuousness without pause or interruption for example “(to) walk ‘reuay reuay’ (continuously)” and “(to) talk ‘reuay reuay’ (continuously)”, so “(to) fly ‘reuay reuay’” is to fly continuously without pause or interruption.

วิเชียรมาศ: คำว่า เรื่อย พูดต่อท้ายเป็น เรื่อยเจื้อย ก็ได้ใช่มะ(ไหม)
Wi-chian maat: We can have a word follow after the word ‘reuay’, as in ‘reuay jeuay’, right?

สีสวาด: มี เรื่อยเจื้อย และยังมี เรื่อยเปื่อย อีก
Si Sawat: There’s ‘reuay jeuay’ and also ‘reuay bpeuay’ too.

ผู้บรรยาย: เรื่อย ๆ คือ อาการต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะ เรื่อยเจื้อย คือ พูดยืดยาวแต่สาระน้อย เรื่อยเปื่อย คือ พูดไปเรื่อย ๆ ไม่มีจุดหมาย
Narrator: ‘Reuay reuay’ is a state of continuousness without pause or interruption; ‘reuay jeuay’ is “(to) talk ceaselessly but without saying anything important” and ‘reuay bpeuay’ is “(to) talk ‘reuay reuay’ (continuously) and aimlessly”.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

Many Thais like to informally respond to questions about how they are doing or how their business (or even their romantic relationship) is going, with a ‘gor reuay reuay’ (ก็เรื่อย ๆ). This is usually a neutral way of saying that everything is the same and is still going the way that it is going continuously. There is also an implication that everything is going steadily.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Thirty Four: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).