รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Thirty Seven…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน วรรณยุกต์
Narrator: Episode – ‘Wan-na-yuk’.

วิเชียรมาศ: เกา เก่า เก้า เก๊า เก๋า
Wi-chian maat: Gao, gao, gao, gao, gao.

เก้าแต้ม: เดินบ่นอะไรน่ะวิเชียรมาศ
Kao Taem: What are you grumbling about, Wi-chian-maat?

วิเชียรมาศ: ฉันได้ยินพี่ก้อยอ่านหนังสือเลยจำมาบ้าง เห็นมันเพราะดีน่ะ
Wi-chian maat: I heard Pee Goi reading aloud a book and it reminded me of this. I think it sounds euphonious, you know?!

เก้าแต้ม: แล้วที่ท่องน่ะ มันคืออะไร เพลงรึเปล่า?
Kao Taem: What about what you were reciting. What was that? Is it a song?

วิเชียรมาศ: ไม่รู้สิ
Wi-chian maat: I don’t know.

สีสวาด: คุยอะไรกันจ๊ะ
Si Sawat: What are you talking about?

วิเชียรมาศ: คืองี้(คืออย่างนี้) เค้า(เขา)ท่องว่า เกา เก่า เก้า เก๊า เก๋า
Wi-chian maat: It’s like this, she was reciting “Gao, gao, gao, gao, gao.”

สีสวาด: อ๋อ เค้าหัดออกเสียงวรรณยุกต์กัน คำในภาษาไทยมีห้าเสียง เรียกว่า สามัญ เอก โท ตรี จัตวา นี่แหละที่เค้าว่า ภาษาไทยมีเสียงเหมือนดนตรี
Si Sawat: I see. She was sounding out the ‘Wan-na-yuk’ tones. There are five tones when it comes to words in the Thai language, called ‘saa-man’, ‘ayk’, ‘toh’, ‘dtree’ and ‘jat-dta-waa’. This is why people say that the Thai language is melodious.

เก้าแต้ม: อือฮึ เรามาท่องกันบ้างดีกว่า เกา เก่า เก้า เก๊า เก๋า เจา เจ่า เจ้า เจ๊า เจ๋า
Kao Taem: Uh-huh. So let’s recite together: Gao, gao, gao, gao, gao. Jao, jao, jao, jao, jao.

ผู้บรรยาย: ภาษาไทย มีวรรณยุกต์ห้าเสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา เช่น เกา เก่า เก้า เก๊า เก๋า
Narrator: There are five ‘Wan-na-yuk’ tones in the Thai language; they are ‘siang saa-man’, ‘siang ayk’, ‘siang toh’, ‘siang dtree’ and ‘siang jat-dta-waa’ as in: Gao, gao, gao, gao, gao.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Wan-na-yuk’ (วรรณยุกต์) basically refers to the tone system in the Thai language including the following:

The Five (5) ‘siang’-s (เสียง):
In this context, ‘siang’-s (เสียง) mean the tones themselves.

  • ‘siang saa-man’ (เสียงสามัญ) (commonly called ‘the normal / mid tone’)
  • ‘siang ayk’ (เสียงเอก) (commonly called ‘the low tone’)
  • ‘siang toh’ (เสียงโท) (commonly called ‘the falling tone’)
  • ‘siang dtree’ (เสียงตรี) (commonly called ‘the high tone’)
  • ‘siang jat-dta-waa’ (เสียงจัตวา) (commonly called ‘the rising tone’)

The Four (4) tone markers / symbols:

  • ‘mai ayk’ (ไม้เอก) (อ่)
  • ‘mai toh’ (ไม้โท) (อ้)
  • ‘mai dtree’ (ไม้ตรี) (อ๊)
  • ‘mai jat-dta-waa’ (ไม้จัตวา) (อ๋)

The tone of a syllable is determined by a combination of three different factors: (1) the type of syllable (live or dead); (2) the class of the initial consonant (high, medium or low); and (3) the length of the vowel (long or short).

The two most common tone marks are ‘mai ayk’ (ไม้เอก) and ‘mai toh’ (ไม้โท). Unfortunately for the learner, because of a radical change in the tone system that occurred centuries ago, these tone marks do not indicate one specific tone each; again, it is the class of the initial consonant which determines how the tone mark will be interpreted.

Two further tone marks, ‘mai dtree’ (ไม้ตรี) and ‘mai jat-dta-waa’ (ไม้จัตวา) are also used, although they are much less common. The former always produces a high tone, the latter, always a rising tone.

(Adapted from pages 16 and 17 of Thai – An Essential Grammar by David Smyth).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Thirty Seven: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).